Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Βέροιας, στο πλαίσιο εκδήλωσης του «GREECE RALLY 2022».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια
εκδήλωσης στο πλαίσιο του ” GREECE RALLY 2022″

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, της στάσης και στάθμευσης όπου αυτή επιτρέπεται, παντός είδους οχημάτων, επί της οδού Εληάς, από τη συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως
έως τη συμβολή της με την οδό Ανοίξεως, την Κυριακή 28-08-2022 κατά τις ώρες 18:30 ́έως 21:00 ́.

Άρθρο 2ο

Α. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον αιτούντα με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας και η εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη, βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β ́ 20-05-2011) Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Β. Τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης και κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς.

Γ. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής
Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και γενικώς οχήματα έκτακτης ανάγκης, η διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και εφόσον αυτό απαιτηθεί από τις επικρατούσες συνθήκες.

Δ. Επιπλέον:

1. Η ανωτέρω εγκεκριμένη σήμανση θα τοποθετηθεί πριν την έναρξη της εκδήλωσης και θα
απομακρυνθεί μετά το πέρας αυτής, με μέριμνα και επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας

2. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας υποχρεούται να συντηρεί και να επιτηρεί την εγκεκριμένη σήμανση για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και με αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των κυκλοφοριακών μέτρων σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο κυκλοφορίας της περιοχής.

3. Σε κάθε περίπτωση η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας και ο αιτών τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οφείλει να διασφαλίσει την μη ύπαρξη παράγοντα που μπορεί να
προκαλέσει ατύχημα και να διασαλεύσει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

4. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση οχημάτων
έκτακτης Ανάγκης.

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δείτε την απόφαση.

Προηγούμενο άρθροΑναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου: Εξαίρεση των συγγενών α’ και β’ βαθμού από την αμοιβή με εργόσημο
Επόμενο άρθροΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ: Τα εγκλήματα στο Καβούρι του 1953 – Ο «δράκος της Βουλιαγμένης» που καθήλωσε την Ελλάδα και ξεδοντιάστηκε από ένα μέντιουμ