Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Εγνατίας Οδού, στο πλαίσιο εργασιών απομάκρυνσης εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας, στο τμήμα Α/Κ Πολυμύλου – Α/Κ Βέροιας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:

⦁ Τις διατάξεις του άρθρου 52 §2 Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

⦁ Η υπ’ αριθμ. 0021 από 04-06-2021 Κυκλοφοριακή Μελέτη εργοταξιακής σήμανσης της ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε. (ανάδοχος εταιρεία COSMOTE),

⦁ Το υπ’ αριθμ. 99879 από 08-06-2021 έγγραφο της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»,

⦁ Την υπ’ αριθμ. 4842/21/1178048 από 22-05-2021 Αναφορά – Πρόταση Τ.Τ. Βέροιας, με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης

και

Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τις εργασίες απομάκρυνσης εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE, στο τμήμα από Α/Κ Πολυμύλου έως Α/Κ Βέροιας,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο

Τον αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας στο ανωτέρω τμήμα της Εγνατίας Οδού και ειδικότερα στην X.Θ. Κ 233+230 (είσοδος σήραγγας Σ10, στον κλάδο κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Α/Κ Βέροιας),

Άρθρο 2ο

Α. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν το χρονικό διάστημα από έκδοση παρούσης απόφασης έως και την Παρασκευή 25-06-2021 και από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, εξαιρουμένων των ημερών που υφίστανται επικίνδυνες, για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη, κτλ.).

Β. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε μία (1) εργάσιμη ημέρα κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των προαναφερόμενων εργασιών, η εργοταξιακή σήμανση καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με την ανωτέρω με α/α 2 εγκεκριμένη μελέτη, βασισμένα κάθε φορά στην τυποποιημένη και εγκεκριμένη σήμανση για εργοτάξια μικρής διάρκειας επίΑΔΑ: 636Α46ΜΤΛΒ-39Ε αυτοκινητόδρομων, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ), της απόφασης του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ΔΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ Β905/20-05-2011), σήμανση η οποία εγκρίθηκε κατάλληλη προς εφαρμογή και από την «Εγνατία Οδός Α.Ε.».

Γ. Η εγκεκριμένη σήμανση θα τοποθετηθεί την ημέρα πραγματοποίησης των εργασιών απομάκρυνσης, πριν την έναρξη αυτών και σε κάθε περίπτωση από την ανατολή του ηλίου και θα απομακρυνθεί μετά το πέρας των εργασιών και σε κάθε περίπτωση έως την δύση του ηλίου, από την ανάδοχο εταιρεία του έργου «ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε.», με μέριμνα και υπό την επίβλεψη της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», οπότε η οδός θα αποδοθεί πλήρως και ασφαλής για την κυκλοφορία των οχημάτων, απόλυτα καθαρή από φερτές και ξένες ύλες και ασφαλής για την κυκλοφορία των οχημάτων.

Επιπρόσθετα, πέραν της στατικής σήμανσης θα εφαρμοστεί δυναμική/ηλεκτρονική σήμανση μέσω των ηλεκτρικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων (VMS) καθώς και των πινακίδων καθορισμού λωρίδας κυκλοφορίας των σηράγγων (LCS).

– Η ανάδοχος εταιρεία του έργου υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, να συντηρεί και να επιτηρεί την οδική σήμανση, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο κυκλοφορίας της περιοχής.

Δ. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρχει συνεχώς διαθέσιμη, για την κυκλοφορία των οχημάτων, τουλάχιστον μια λωρίδα κυκλοφορίας.

Σε καμία περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων, επί του εν λόγω αυτοκινητοδρόμου.

Ε. Η ανάδοχος εταιρεία του έργου και η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» υποχρεούνται, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών:

⦁ να εξασφαλίζει την ασφαλή πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών οχημάτων, από και προς τους χώρους των εργασιών,

⦁ να μεριμνήσουν έτσι ώστε με την εφαρμογή των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων μαζικής μεταφοράς,

⦁ να διασφαλίσει την εξάλειψη οποιουδήποτε παράγοντα μπορεί να προκαλέσει ατύχημα και να διασαλεύσει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

⦁ να εξασφαλίζει την ταχεία και ασφαλή διέλευση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

ΣΤ. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την οικεία Υπηρεσία Τροχαίας, για την ακριβή ημερομηνία εκτέλεσης των εργασιών, τουλάχιστον μέχρι την 10:00΄ ώρα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, προκειμένου εκδοθεί σχετικό Δελτίο Τύπου προς ενημέρωση των χρηστών της οδού.

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύς των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

Προηγούμενο άρθροΤην Τρίτη 22 Ιουνίου 2021 ξεκινάει τη λειτουργία του το Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Επόμενο άρθροΚάλεσμα απο το Τμήμα Υγείας της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ Ημαθίας για εθελοντική αιμοδοσίατο Σάββατο 12 Ιουνίου (ώρες 10.00-13.00) και τη Δευτέρα 14 και Τρίτη 15 Ιουνίου (ώρες 09.00 -13.00 και 18.00 – 20.00)