Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Εγνατίας Οδού, στα πλαίσια εργασιών επισκευής αρμών και ρηγματώσεων με έγχυτο αρμό ασφαλτικής βάσης

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών επισκευής αρμών και ρηγματώσεων με έγχυτο αρμό ασφαλτικής βάσης,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Α. Τον κατά περίπτωση αποκλεισμό, της δεξιάς ή της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας στα
κάτωθι σημεία της Εγνατίας Οδού:
i) Κλάδος Α/Κ Πολυμύλου – Α/Κ Βέροιας, Χ.Θ. 229+730,
ii) Κλάδος Α/Κ Πολυμύλου – Α/Κ Βέροιας, Χ.Θ. 230+210,
iii) Κλάδος Α/Κ Βέροιας – Α/Κ Πολυμύλου, Χ.Θ. 230+210,
iv) Κλάδος Α/Κ Βέροιας – Α/Κ Πολυμύλου, Χ.Θ. 229+730.
Β. Τον αποκλεισμό της λωρίδας βραδείας κυκλοφορίας (δεξιάς λωρίδας), καθώς και της λωρίδας επιβραδύνσεως, επί του Α/Κ Βέροιας της Εγνατίας Οδού, στη Χ.Θ. 253+000,
στον κλάδο Α/Κ Πολυμύλου – Α/Κ Βέροιας.

Άρθρο 2ο

Α. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από έκδοση της παρούσης έως την
28-05-2021 και από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου.

Β. Κατά τη διάρκεια των εργασιών του άρθρου 1 παρ. Β, οι οποίες θα πραγματοποιούνται στη λωρίδα επιβραδύνσεως στο τμήμα από Α/Κ Πολυμύλου προς Α/Κ Βέροιας (Χ.Θ. 26+000 έως Χ.Θ. 26+100 με αρχή χιλιομέτρησης από Α/Κ Πολυμύλου), η λωρίδα βραδείας κυκλοφορίας και η λωρίδα επιβραδύνσεως θα παραμένουν αποκλεισμένες έως και τον αρμό εξόδου (Χ.Θ. 25+600 έως Χ.Θ. 26100 με αρχή χιλιομέτρησης από Α/Κ Πολυμύλου), ενώ όλα τα οχήματα θα καθοδηγούνται με τη βοήθεια σήμανσης στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας.

Γ. Ο κλάδος εξόδου προς Βέροια θα παραμένει ανοιχτός σε κυκλοφορία, με διαθέσιμο πλάτος κίνησης των οχημάτων 15 μέτρα τουλάχιστον.

Δ. Για την έξοδο των οχημάτων προς τον Α/Κ Βέροιας η εργοταξιακή σήμανση, ενισχυόμενη με τη χρήση σημαιοφόρων και με την προώθηση κατάλληλων μηνυμάτων μέσω κινητής πινακίδας μεταβλητών μηνυμάτων (VMS επί τρέιλερ) θα προειδοποιεί για την υποχρεωτική κίνηση των οχημάτων με χαμηλή ταχύτητα. Συγκεκριμένα, επί του αυτοκινητοδρόμου πριν τη ζώνη έργων θα βρίσκονται τέσσερις (04) σημαιοφόροι, προκειμένου να προειδοποιούν εγκαίρως τους οδηγούς, που κινούνται επί του αυτοκινητοδρόμου από Α/Κ Πολυμύλου προς Α/Κ Κουλούρας για την υποχρεωτική μείωση της ταχύτητας και τη ρύθμιση αυτής στο όριο των 50 Km/h συμμορφούμενοι με την εργοταξιακή σήμανση.

Άρθρο 3ο

Α. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, η εργοταξιακή σήμανση καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με την ανωτέρω με α/α 3
εγκεκριμένη μελέτη, βασισμένα στις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων
Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ), σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ΔΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ Β905/20-05-2011),
σήμανση η οποία εγκρίθηκε ως κατάλληλη προς εφαρμογή από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.»,
σύμφωνα με το ανωτέρω με α/α 4 σχετικό έγγραφο.

Β. Η εγκεκριμένη σήμανση θα τοποθετείται, έκαστη ημέρα πραγματοποίησης των εργασιών,
πριν την έναρξη αυτών και σε κάθε περίπτωση από ανατολή του ηλίου και θα απομακρύνεται
μετά το πέρας των εργασιών και σε κάθε περίπτωση έως δύση του ηλίου, από τον ανάδοχο του έργου «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», με μέριμνα και υπό την επίβλεψη της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΥ Α.Ε.».

Γ. Πλέον της υφιστάμενης σήμανσης, η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΥ Α.Ε.» θα συνδράμει με κατάλληλα μηνύματα και προειδοποιητικά βέλη της εγκατεστημένης κινητής πινακίδας μεταβλητών μηνυμάτων (VMS) του οχήματος τους, καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, ενώ σε όλες τις ανωτέρω φάσεις των εργασιών, θα υπάρχουν σημαιοφόροι, οι οποίοι θα προειδοποιούν περαιτέρω τους οδηγούς για τη μείωση της ταχύτητάς τους. Επιπλέον της στατικής σήμανσης, θα εφαρμοστεί και δυναμική σήμανση μέσω των ηλεκτρονικών Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων (VMS) και των Πινακίδων Καθορισμού Λωρίδας Κυκλοφορίας (LCS) των σηράγγων.

Δ. Δεν θα εκτελούνται εργασίες τις ημέρες του Σαββάτου, της Κυριακής, τις ημέρες των αργιών, καθώς και τις ημέρες που υφίστανται επικίνδυνες, για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη, κτλ.).

Ε. Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, θα υπάρχει συνεχώς διαθέσιμη για την κίνηση των
οχημάτων τουλάχιστον μία λωρίδα κυκλοφορίας, ενώ δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία του
κλάδου εξόδου προς Βέροια. Σε καμία περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων, επί του εν λόγω αυτοκινητοδρόμου.

ΣΤ. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την οικεία Υπηρεσία Τροχαίας, για την ακριβή ημερομηνία εκτέλεσης των εργασιών έκαστης ημέρας, τουλάχιστον μέχρι την 10:00 ́ ώρα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, προκειμένου εκδοθεί σχετικό Δελτίο Τύπου προς ενημέρωση των χρηστών της οδού.

Ζ. Επιπλέον:
i) Η ανάδοχος εταιρεία του έργου υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, να συντηρεί και να επιτηρεί την εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και με αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των κυκλοφοριακών μέτρων σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο κυκλοφορίας της περιοχής.

ii) Σε κάθε περίπτωση η Εγνατία Οδός οφείλει να διασφαλίσει την μη ύπαρξη παράγοντα που
μπορεί να προκαλέσει ατύχημα και να διασαλεύσει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

iii) Να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών οχημάτων, από και προς τους χώρους εργασιών.

iv) Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή των προτεινόμενων κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων να μην επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς.

v) Τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων
σήμανσης.

vi) Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση οχημάτων
έκτακτης Ανάγκης.

vii) Μετά το πέρας των εργασιών η εγκατεστημένη εργοταξιακή σήμανση θα απομακρύνεται και η οδός θα αποδίδεται κανονικά στην κυκλοφορία.

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση εδώ.

Προηγούμενο άρθροΕύξεινος Λέσχη Βέροιας: 2ο διαδικτυακό μάθημα ποντιακής διαλέκτου
Επόμενο άρθροΑλβανία: Αιματηρό προεκλογικό επεισόδιο στο Ελμπασάν