Βέροια: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Βενιζέλου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52§2 Ν.2696/99 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Την από 26-10-2020 αίτηση του Κου ΔΑΒΟΡΑ Αθανάσιου,
3. Το υπ’ αριθ. 22080 από 26-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας, με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη,
4. Την υπ’ αριθ. 4842/20/2354019 από 28-10-2020 Αναφορά – πρόταση Τ.Τ. Βέροιας, με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,

και

Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών μετακόμισης οικοσκευών, στην οδό Βενιζέλου, στην πόλη της Βέροιας,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο

Την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Βενιζέλου, έμπροσθεν του κτιρίου με αριθμό 22 και στο ρεύμα κυκλοφορίας από την οδό Θεσσαλονίκης προς την οδό Μητροπόλεως, την Κυριακή 01-11-2020 και κατά τις ώρες από 09:30΄ έως 12:00΄.

Άρθρο 2ο

Α. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν με τη χρήση σήμανσης προειδοποίησης για αποκλεισμό της λωρίδας κυκλοφορίας και χρήση κώνων, προκειμένου στο σημείο που θα τοποθετηθούν τα υπ’ αριθμ. ΝΧΑ – 9529 και ΜΕ – 100548 φορτηγά οχήματα, να εκτρέπεται η κυκλοφορία στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.
Β. Επιπρόσθετα θα τοποθετηθούν και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας σημαιοφόροι, με ταυτόχρονη τοποθέτηση σήμανσης και απαιτούμενων πινακίδων στο ρεύμα κυκλοφορίας από την οδό Μητροπόλεως προς την οδό Θεσσαλονίκης και οριοθέτηση των φορτηγών οχημάτων περιμετρικά με κώνους προκειμένου η κυκλοφορία να διεξάγεται εναλλάξ στο ανωτέρω σημείο.
Γ. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον εκτελούντα τις εργασίες, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας και η προβλεπόμενη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη, βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ.Β΄ 20-05-2011) Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύς των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΡΙΛΑΚΗΣ
Αστυνομικός Υποδιευθυντής