Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οικισμό Ν. Προδρόμου Δήμου Αλεξάνδρειας

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
⦁ Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ.2 Ν.2696/99 “περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

⦁ Υπ’ αριθ. 13947 από 29-07-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών, Πρασίνου & Αγροτικής Ανάπτυξης Δήμου Αλεξάνδρειας μετά της Τεχνικής Μελέτης

⦁ Υπ’ αριθ. 14120 από 30-07-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών, Πρασίνου & Αγροτικής Ανάπτυξης Δήμου Αλεξάνδρειας

⦁ Υπ’ αριθ. 111 από 30-07-2021 έγγραφο ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας

⦁ Την από 22-07-2021 αίτηση του αναδόχου ΚΑΪΣΙΔΗ Νικολάου του Παύλου

⦁ Υπ’ αριθ. 4842/21/1565258 από 02-08-2021 Αναφορά- Πρόταση του Τ.Τ. Βέροιας με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,

ΚΑΙ

Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης οδοστρώματος λόγω φθορών και καθιζήσεων

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Α. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης, παντός είδους οχημάτων, από τη διασταύρωση της Επαρχιακής Οδού Βέροιας – Κυψέλης με την Ανώνυμη Δημοτική Οδό [με κατεύθυνση προς Ν. Πρόδρομο (γεωγ.πλ. 40.543677 – γεωγ.μ. 22.434318)] έως τη συμβολή της Δημοτικής Οδού Νεοκάστρου – Ν. Προδόμου με την ανωτέρω Ανώνυμη Δημοτική Οδό [με κατεύθυνση από Νεόκαστρο προς Ν. Πρόδρομο (γεωγ.πλ. 40.538703 – γεωγ.μ. 22.433975)]. Β. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν από την 07:00΄ώρα της Τρίτης 03-08- 2021 έως και την 18:00΄ώρα της Παρασκευής 06-08-2021.

Άρθρο 2ο

Α. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου σύμφωνα με την από 29-07-2021 εγκεκριμένη μελέτη (α/α 2), με μέριμνα και ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας και η σήμανση και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι βασισμένα στις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ), σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011, ΦΕΚ 905, τ.Β΄ 20-05-2011).

Β. Η εργοταξιακή σήμανση που θα χρησιμοποιηθεί, θα τοποθετηθεί πριν την έναρξη των εργασιών, θα παραμένει καθ’ όλη τη κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και θα απομακρυνθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών όπου οι οδοί θα αποδοθούν πλήρως στην κυκλοφορία απόλυτα καθαρές από φερτές ύλες και ασφαλείς για την κυκλοφορία των οχημάτων.

Γ. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από παρακείμενες οδούς, σύμφωνα με τις ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις και σύμφωνα με την από 29-07-2021 εγκεκριμένη μελέτη (α/α 2).

Δ. Πέραν της εγκεκριμένης σήμανσης θα πρέπει:

⦁ Να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών οχημάτων, από και προς τους χώρους εργασιών.

⦁ Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε, με την εφαρμογή των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, να μην επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς.

⦁ Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία.

⦁ Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, περιπολικά αστυνομίας).

⦁ Να ληφθεί κάθε απαραίτητο μέτρο για την ασφαλή πρόσβαση στις παρόδιες ιδιοκτησίες που βρίσκονται μέσα στη ζώνη αποκλεισμού του έργου.

Ε. Σε περίπτωση εμφάνισης έντονων καιρικών φαινομένων (βροχόπτωση, δυνατοί άνεμοι κ.λ.π.) θα γίνει διακοπή των εργασιών και λήξη των μέτρων κυκλοφοριακής ρύθμισης.

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση των οδών, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

Προηγούμενο άρθροΣκέψεις για ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ
Επόμενο άρθροΑνακοίνωση ΤΕ Ημαθίας του ΚΚΕ