Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Βέροιας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια εργασιών τοποθέτησης οπτικών ινών, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, με κατεύθυνση από
Θεσσαλονίκη προς Βέροια

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Κατά το χρονικό διάστημα από Τρίτη 04-10-2022 και για είκοσι (20) ημέρες:

Α. Την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων από το εναπομένον κάθε φορά ρεύμα κυκλοφορίας, λόγω αποκλεισμού του έτερου, με τη βοήθεια σηματωρών, χρήση ερυθρόλευκων κώνων ανά 5μ. και αναλάμποντων φανών ανά 6μ., σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, στις κάτωθι οδούς:

1. Ελ. Βενιζέλου, από τη συμβολή της με την οδό Μαλακούση έως τη συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως.

2. Μητροπόλεως, από τη συμβολή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου έως τη συμβολή της με την Πλ. Ρακτιβάν.

3. 16ης Οκτωβρίου, από την συμβολή της με την οδό Βερόης έως τη Χ.Θ. 2+357, μήκος δικτύου 10 μέτρων.

4. 16ης Οκτωβρίου, από τη συμβολή της με την οδό Βερόης έως τη συμβολή της με ανώνυμη δημοτική οδό, μήκος δικτύου 1.343 μέτρα (Χ.Θ. 2+357 έως Χ.Θ. 3+700).

5. Αν. Δημοτική οδός, από τη συμβολή της με την οδό 16ης Οκτωβρίου έως τη συμβολή την με την Ε.Ο. Αλεξάνδρειας – Κοζάνης. Μήκος όδευσης 1.085 μέτρα (Χ.Θ. 3+700 έως Χ.Θ. 4+785)

Β. Τη στένωση λωρίδας κυκλοφορίας και την κυκλοφορία των οχημάτων από το εναπομένον κάθε φορά ρεύμα κυκλοφορίας, με την κατάλληλη προειδοποιητική σήμανση, τη χρήση αναλάμποντων φανών ανά 6μ., ερυθρόλευκων κώνων και τη βοήθεια σηματωρών, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, στις κάτωθι οδούς:

1. Θεσσαλονίκης, από την συμβολή της με την Ε.Ο. Αλεξάνδρειας-Κοζάνης έως και τη συμβολή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου.

2. Ελ. Βενιζέλου, από τη συμβολή της με την οδό Θεσσαλονίκης έως τη συμβολή της με την οδό Βερμίου.

3. Βερμίου, από τη συμβολή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου έως τη συμβολή της με την οδό Αγ. Αντωνίου.

4. Αγ. Αντωνίου από τη συμβολή της με την οδό Βερμίου έως τη συμβολή της με την οδό Μαλακούση.

5. Μαλακούση από τη συμβολή της με την οδό Αγ. Αντωνίου έως τη συμβολή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου.

6. Πλ. Ρακτιβάν, από τη συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως έως τη συμβολή της με την οδό Βερόης.

7. Βερόης, από τη συμβολή της με την Πλ. Ρακτιβάν έως τη συμβολή της με την οδό 16ης Οκτωβρίου.

Γ. Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, όπου αυτή επιτρέπεται, παντός είδους οχημάτων, στις ανωτέρω οδούς, στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών καθώς και στην απέναντι πλευρά των ανωτέρω οδών σε περίπτωση στενότητας του οδοστρώματος, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.

Άρθρο 2ο

Α. Ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιούνται από την ανατολή του ηλίου έως την 18:00 ́ ώρα, έκαστης ημέρας και η ημερήσια πρόοδος των εργασιών εκσκαφών αναμένεται να είναι περίπου 150 μέτρα. Η εργοταξιακή σήμανση θα εφαρμόζεται κυλιόμενα, κατά μήκος κάθε θέσης επέμβασης, με μήκος εργοταξιακής ζώνης που υπερβαίνει τα 50 μέτρα στη δεξιά ή αριστερή πλευρά του οδοστρώματος. Η σήμανση θα είναι σύμφωνη με τα τυπικά σχέδια για Εργοτάξια Μακράς Διάρκειας σε αστικές οδούς (Τυπικό Σχέδιο Στένωσης Λωρίδας 3.1.1. και Τυπικό Σχέδιο εναλλάξ κυκλοφορίας δύο κατευθύνσεων 3.1.2.), ανάλογα την περίπτωση, βασισμένη στο συνημμένο σχέδιο ανωτέρω με α/α 4 εργοταξιακής μελέτης, προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε οδού και του εκπονούντος έργου.

Β. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, θα εφαρμόζονται οι κατά περίπτωση
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω με α/α 4, εγκεκριμένη Τεχνική Έκθεση και Μελέτη Εργοταξιακής Σήμανσης, η οποία είναι βασισμένη στην Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02- 2011, ΦΕΚ 905, τ.Β ́ 20-05-2011), σήμανση η οποία εγκρίθηκε ως κατάλληλη προς εφαρμογή για τις ανωτέρω εργασίες και από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.

Γ. Οι Ρυθμιστικές Πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον πάροχο, σύμφωνα με ανωτέρω με ανωτέρω α/α (3) & α/α (4) σχετικά. O αρμόδιος φορέας χορήγησης δικαιώματος διέλευσης παρακολουθεί και εποπτεύει τα ανωτέρω καθώς και την εκτέλεση των εργασιών, βάσει του δικαιώματος διέλευσης που χορηγήθηκε και προτείνει, αν απαιτηθεί, στον πάροχο και στον υπεύθυνο εργασιών, τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή κινδύνων, και σε περίπτωση βλαβών, τις αναγκαίες εργασίες για την αποκατάστασή τους.

Δ. Κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, θα εκτελούνται εργασίες κατά τις ημέρες από Δευτέρα έως Σάββατο, εξαιρουμένων των αργιών, της ημέρας Κυριακής και των ημερών που υφίστανται επικίνδυνες, για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη κτλ.).

Ε. Επιπλέον:

1. Με μέριμνα του παρόχου θα τοποθετηθούν σηματωροί καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.

2. Ο εργοταξιακός χώρος να διαχωρίζεται από την κυκλοφορία με κινητό φράγμα αποκλεισμού με φωτεινούς σηματοδότες, αναλάμποντες φανούς, με πινακίδες οριοθέτησης έργων με αναλάμποντες φανούς και με προβλεπόμενες εργοταξιακές πινακίδες αντανακλαστικότητας κατά μήκος του, προς αποφυγή σύγχυσης στους διερχόμενους οδηγούς.

3. Κατά τη διάρκεια ισχύος των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα τοποθετείται κατάλληλη σήμανση και φωτεινοί σηματοδότες σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη προς προειδοποίηση των διερχόμενων οδηγών.

4. Κατά την εκτέλεση των έργων θα διασφαλίζεται ότι δεν θα αποκλείεται η διέλευση των πεζών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες στις παρόδιες ιδιοκτησίες και στα πεζοδρόμια.

5. Στις περιπτώσεις που το εργοτάξιο καταλαμβάνει χώρο διάβασης, η κατάληψη του χώρου θα γίνεται τμηματικά ώστε να διατηρείται πάντοτε ένας διάδρομος πλάτους τουλάχιστον 1,20 μέτρων επί της διαβάσεως για την διέλευση των πεζών.

6. Στις περιπτώσεις αποκλεισμού τμημάτων να υπάρχει μέριμνα για την διευκόλυνση της διέλευσης των οχημάτων τροφοδοσίας των καταστημάτων.

7. Κρίνεται απαραίτητη η απομάκρυνση των σταθμευμένων οχημάτων στα σχετικά οδικά τμήματα και η τοποθέτηση ειδικής κορδέλας προειδοποίησης έργων για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, όπου αυτή επιτρέπεται επί των εν λόγω ανωτέρω οδών, τουλάχιστον από την προηγούμενη ημέρα των εργασιών.

8. Στις θέσεις που υφίστανται είσοδοι-έξοδοι ή γκαράζ, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τμηματικά, ώστε να μην αποκλείεται σε καμία περίπτωση η είσοδος –έξοδος των οχημάτων σε αυτά

9. Να διασφαλίζεται η μη ύπαρξη παράγοντα που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα και να διασαλεύσει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

10. Να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών οχημάτων, από και προς τους χώρους εργασιών.

11. Σε περίπτωση που οι εργασίες δεν ολοκληρωθούν εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, η ανάδοχος εταιρεία μέσω του παρόχου οφείλει να υποβάλει στο Τμήμα Τροχαίας Βέροιας, εγκαίρως και εγγράφως, αίτημα για την παράταση ισχύος της παρούσας.

12. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση οχημάτων έκτακτης Ανάγκης.

ΣΤ. Σε περίπτωση που οι εργασίες δεν ολοκληρωθούν εντός της τεθείσας ημερομηνίας ή αναβληθούν, ο ανάδοχος του έργου οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα εγγράφως το Τμήμα Τροχαίας Βέροιας.

Δείτε την απόφαση.

Προηγούμενο άρθροΟ Γ. Οικονόμου στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών ξένου Τύπου
Επόμενο άρθροΕργασίες συντήρησης στην Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης-Καβάλας από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας