Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί των οδών Εμμανουήλ Παπά και Μοράβα, στην πόλη της Βέροιας

Ο Αναπληρωτής Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την διάρκεια
εκφόρτωσης ιατρικών μηχανημάτων, στις οδούς Εμμανουήλ Παπά και Μοράβα, στην πόλη
της Βέροιας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Την Κυριακή, 09-05-2020 και από 09:00΄ώρα έως 14:00΄ ώρα:

Α. την απαγόρευση της κυκλοφορίας, πάσης φύσεως οχημάτων, στις κάτωθι οδούς:

 •  στην οδό Εμμανουήλ Παπά, από την συμβολή της με την οδό Τρεμπεσίνας έως την
  συμβολή της με την οδό Πίνδου.
 • στην οδό Μοράβα, από τη συμβολή της με την οδό Ανοίξεως έως την συμβολή της με
  την οδό Εμμανουήλ Παπά και

Β. την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης, παντός είδους οχημάτων, όπου
αυτή επιτρέπεται στην οδό Εμμανουήλ Παπά, έμπροσθεν του κτηρίου με αριθμό 2.

Άρθρο 2ο

Α. Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες της απαγόρευσης κυκλοφορίας στις
παραπάνω οδούς, θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών. Από τις κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις δεν επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς.

Β. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον αιτούντα, με
μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας και η εγκεκριμένη σήμανση,
καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με την εγκεκριμένη
τεχνική μελέτη, βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-05-2011)
Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Γ. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται:

 •  τα υπ’ αριθ. ΝKA-9539 ΙΧΦ και το ΜΕ-121389 γερανοφόρο όχημα, τα οποία θα
  χρησιμοποιηθούν για την ανωτέρω εκφόρτωση,
 • τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής
  Υπηρεσίας και γενικώς οχήματα εκτάκτου ανάγκης, η διέλευση των οποίων θα
  επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και εφόσον αυτό απαιτηθεί από τις
  επικρατούσες συνθήκες.

Διαβάστε  όλες τις ρυθμίσεις εδώ