Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί την 23-06-2021 , ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα από 10 π .μ. έως 11 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1 Έγκριση ή μη δαπάνης υπηρεσίας ζωγραφικής για τη δημιουργία εικαστικών συνθέσεων για την υλοποίηση της κοινωνικής δράσης «Τοίχος της καλοσύνης» σε σημεία του Δήμου Η.Π. Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

2 Διαγραφή μέρους οφειλής μισθωμάτων από την ΜΑΥΡΙΔΗΣ – ΒΑΡΑΓΚΑΣ Θ Ο.Ε

3 «Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Στενημάχου»
(1η κατάσταση δαπανών 2021 – ΚΑΕ 80.8251.015)

4 Έγκριση ή μη τροποποίησης – χρονικής παράτασης ισχύος της σύμβασης, μέχρι εξαντλήσεως του ποσού και με ανώτατη χρονική διάρκεια παράτασης τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης αυτής (ημ/νία λήξης: 28-06-2021), για την παροχή υπηρεσίας “ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ”.

5 Έγκριση οριστικοποίησης προϋπολογισμού υπ. Αριθμ. 6/2021 μελέτης του Δημοτικού Πάρκου Ηρωικής Πόλης Νάουσας με τίτλο ««ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ»,

6 Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου εκτός ορίου Νομού σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.23 παρ.3 του Ν.4674/2020

7 Διαγραφή ή μη προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών του κ. Μπασιούρη Πέτρου λόγω υπαγωγής στο Ν. 4495/2017

8 Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Της επιτροπής διαγωνισμού για την «Υπηρεσία καθαριότητας δημοτικών κτιρίων Δήμου Νάουσας για ένα έτος »

9 Απευθείας ανάθεση της εργασίας συντήρησης και υποστήριξης λογισμικού από την OPEN TECHNOLOGY SERVICES

10 Εισηγητική Έκθεση για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού έτους 2021 τριμηνιαία έκθεση (1-1-2021 έως 31-3-2021)

11 7η αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος Προϋπολογισμού Δήμου Νάουσας έτους 2021 (Τ.Υ.)- εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

12 Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2021 (κωδικοί εσόδων 5. «χρηματικό Υπόλοιπο» και εξόδων 8. «προβλέψεις-οφειλές).-εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

13 Ορισμός υπολόγου για πληρωμή δαπανών για νέες παροχές φωτισμού οδών, πλατειών κ.λ.π.

14 Έγκριση ή μη

α) της «Τεχνικής έκθεσης – Προδιαγραφές» της παροχής υπηρεσίας,

β) της κατάρτισης των όρων της διακήρυξης

γ) των τευχών δημοπράτησης και

δ) της συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού , της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Νάουσας” για τον δικαιούχο

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Καραγιαννίδης Αντώνιος

Προηγούμενο άρθροΣύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς ηλεκτρονικά την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021
Επόμενο άρθροΘερινός Κινηματογράφος Νάουσας- Προβολή ταινίας: «Η χώρα των νομάδων» (Nomadland)