Εκτός Ημερησίας Θέμα της Οικονομικής Επιτροπής (Συνεδρίαση 26.05.2020)

«Εισήγηση περί έγκρισης ή μη προσωρινής παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου ατελώς στο Δήμο ΗΠ Νάουσας για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ),

δυνάμει του άρθρου 65 του Ν. 4688/20 (ΦΕΚ 101/24-05-2020 τεύχος Α’): Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»

Σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4688/2020, για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίσταται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, έως τις 30.11.2020, με απόφαση της υπηρεσίας του οικείου δήμου που είναι αρμόδια για τη διαχείριση χρήσης κοινοχρήστου χώρου, υπό την επιφύλαξη του ν. 3028/2002 (Α΄ 153) και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ο οποίος μπορεί να εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο, συνεχόμενο ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιούμενων της χρήσης αυτού.

Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης ή να είναι ικανός για την ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων που προβλέπονται στην ήδη κατεχόμενη άδεια χρήσης, και πάντως δεν μπορεί να είναι τριπλάσιος από την αρχική παραχώρηση. Εξυπακούεται πως κατά την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων πρέπει να εξασφαλίζεται και κατά την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων η λωρίδα ελεύθερης όδευσης πεζών τουλάχιστον ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50 μ.). Σε καμία περίπτωση οι προσωρινές διαμορφώσεις δεν εμποδίζουν τις εισόδους/εξόδους των παρόδιων κτιρίων, των χώρων στάθμευσης των παρακείμενων χρήσεων, τις απορροές των ομβρίων και τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Εν προκειμένω και σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατόπιν αιτήσεως 26 νομίμων εκπροσώπων εκ των ΚΥΕ που εδρεύουν στο Δήμο μας, εισηγούμαστε την έγκριση ή μη προσωρινής παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στο Δήμο ΗΠ Νάουσας, ατελώς, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από τα εν λόγω καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ), δυνάμει του άρθρου 65 του Ν. 4688/20 (ΦΕΚ 101/24.05.2020 τεύχος Α’): Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.

Η παρούσα θα διαβιβασθεί, μετέπειτα, ως εισήγηση στην επιτροπή ποιότητας ζωής και στις αρμόδιες αρχές για τις περαιτέρω ενέργειές τους.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΠ ΝΑΟΥΣΑΣ