Δήμος Νάουσας: Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 19.01.2021

Προς :  Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης  Οικονομικής Επιτροπής »

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου)   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί την  19 /01 /2021, ημέρα Τρίτη  και  ώρα από 10:00 π.μ. έως  11:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

               

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   19/01/2021    

1

Έγκριση ή μη  1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου “Ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας”, Α.Μ.: 15/2018, προϋπολογισμού 200.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

2

Καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπρασίας, για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για  25 έτη, με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, τμήματος του αγροτεμαχίου 191 ( αναδασμός Ζερβοχωρίου 1960 ), με στοιχεία ( Α,Β,Γ,Δ,Α ) εμβαδού Ε 4.027,87 τ.μ. της Τοπικής Κοινότητας Ζερβοχωρίου περιοχή (κουτίχα ), για σταυλική  εγκατάσταση

3

Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (Νο 1) – ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –  για τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:       

«ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΚΟΛΥΜΠΟΣ-ΚΑΡΑ ΧΩΡΑΦΙ».

                                   

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Καραγιαννίδης Αντώνιος