Και αύριο Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου θα παραμείνει κλειστό το Γυμνάσιο – Λύκειο Μελίκης

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Την ανάγκη διακοπής των μαθημάτων λόγω διαπίστωσης φαινομένου πλημμύρας του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου – Λυκείου Μελίκης από την έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε σήμερα 6-2-2015.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Την διακοπή των μαθημάτων στο Γυμνάσιο και το Λύκειο Μελίκης για την Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015, λόγω έντονης βροχόπτωσης.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ