Τροπολογίες ευρωβουλευτών της Αριστεράς και Ν. Χουντή (ΛΑΕ) ενάντια στην Τραπεζική Ένωση

Η Τραπεζική Ένωση ενισχύει τη δημιουργία πανευρωπαϊκών τραπεζικών μονοπωλίων

Απαραίτητος ο δημόσιος έλεγχος των τραπεζών

           Την Τραπεζική Ένωση και τις επιπτώσεις της καταδικάζουν ευρωβουλευτές της Αριστεράς (GUE/NGL) και ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής, μέσα από τροπολογίες που κατέθεσαν στην Ετήσια Έκθεση για την Τραπεζική Ένωση που συζητήθηκε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πιο συγκεκριμένα, οι ευρωβουλευτές Miguel Viegas, João Ferreira και João Pimenta Lopes, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Πορτογαλίας, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, από την Ενωμένη Αριστερά Ισπανίας και ο Νικόλαος Χουντής από την Λαϊκή Ενότητα, στις τροπολογίες τους, σημειώνουν, μεταξύ άλλων, ότι «η δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού τραπεζικού ολιγοπωλίου είναι μία από τις σημαντικότερες συνέπειες της Τραπεζικής Ένωσης», καθώς επίσης, ότι «η Τραπεζική Ένωση δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένα πολιτικό μέσο για την επιβολή της συγκεντροποίησης και της συγκέντρωσης του κεφαλαίου στον τραπεζικό τομέα».

Παράλληλα, τονίζουν ότι η σημασία του χρηματοοικονομικού συστήματος και οι εμπειρίες του παρόντος και του πρόσφατου παρελθόντος «καθιστούν απαραίτητη όχι μόνο τη ρήξη με τις πολιτικές συγκέντρωσης κεφαλαίου στον τραπεζικό τομέα, αλλά και τον δημόσιο έλεγχο των τραπεζών και του χρηματοπιστωτικού συστήματος… προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι χρηματοοικονομικοί πόροι της οικονομίας διατίθενται υπέρ της ανάπτυξης των χωρών και της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης του λαού και των εργαζομένων».

Καταλήγοντας, οι ευρωβουλευτές της Αριστεράς ζητούν την κατάργηση της Τραπεζικής Ένωσης και των μηχανισμών της.

Εδώ θα βρείτε όλες τις τροπολογίες των ευρωβουλευτών της Αριστεράς (GUE/NGL):

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+AMD+A8-2018-0419+008-013+DOC+PDF+V0//EL

Τροπολογία 9

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Νικόλαος Χουντής

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0419/2018

Nils Torvalds

Τραπεζική Ένωση – Ετήσια έκθεση για το 2018

(2018/2100(INI))

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος  Τροπολογία

                1α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού τραπεζικού ολιγοπωλίου είναι μία από τις σημαντικότερες συνέπειες της Τραπεζικής Ένωσης, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με έναν από τους βασικότερους στόχους που έχει εξαγγείλει, δηλαδή την καταπολέμηση του προβλήματος των οργανισμών οι οποίοι λόγω μεγέθους δεν πρέπει να αφεθούν να καταρρεύσουν («too-big-to-fail»)· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η Τραπεζική Ένωση δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένα πολιτικό μέσο για την επιβολή της συγκεντροποίησης και της συγκέντρωσης του κεφαλαίου στον τραπεζικό τομέα·

Τροπολογία 12

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Νικόλαος Χουντής

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0419/2018

Nils Torvalds

Τραπεζική Ένωση – Ετήσια έκθεση για το 2018

(2018/2100(INI))

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 1 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος  Τροπολογία

                1δ. τονίζει ότι η σημασία του χρηματοοικονομικού συστήματος και οι εμπειρίες του παρόντος και του πρόσφατου παρελθόντος καθιστούν απαραίτητη όχι μόνο τη ρήξη με τις πολιτικές συγκέντρωσης κεφαλαίου στον τραπεζικό τομέα, αλλά και τον δημόσιο έλεγχο των τραπεζών και του χρηματοπιστωτικού συστήματος· θεωρεί ότι τα δύο αυτά μέτρα αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι χρηματοοικονομικοί πόροι της οικονομίας διατίθενται υπέρ της ανάπτυξης των χωρών και της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης του λαού και των εργαζομένων·

Τροπολογία 13

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Νικόλαος Χουντής

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0419/2018

Nils Torvalds

Τραπεζική Ένωση – Ετήσια έκθεση για το 2018

(2018/2100(INI))

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος  Τροπολογία

                2α. ζητεί την κατάργηση της Τραπεζικής Ένωσης και των μηχανισμών της·