Σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη ηλεκτρονικά, τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 στις 12.00 το μεσημέρι.

Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα κατά τις προβλέψεις των διατάξεων:  α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει,  β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-2020), γ) της με αρ. πρωτ: Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 3193/5-11-2020 απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 62857ΛΛ-0ΙΠ), δ) του με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69//133/οικ. 20764/07-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) εγγράφου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, ε) της με αρ. πρωτ. 69471/24-9-2021 (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών και στ) του με αρ. πρωτ. 76552/20-10-2021 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών με τηλεδιάσκεψη  ηλεκτρονικά  με θέματα:                                                                                                                                 

    ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών 13ης/07-10-2021 και 14ης/12-11-2021 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.

Εισηγητής: Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση τροποποίησης της αριθμ.65/12-11-2021 (Α.Δ.Α.:ΨΤΟ57ΛΛ-Β3Ν) απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. σχετικά με την 2η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2021.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Προγραμματισμού Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση σχεδίου δράσεων τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έτους 2022.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Θάνος, Τομεάρχης Τουρισμού Π.Κ.Μ.

Προηγούμενο άρθροΣυνέντευξη του Νίκου Τάκη, νέου χορηγού του Φίλιππου Βέροιας Volleyball
Επόμενο άρθροΈκτη διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς εργασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας