Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Τρύφωνος, στην πόλη της Βέροιας

Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α΄ Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 §2 Ν.2696/99 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Το από 03-10-2019 έγγραφο της εταιρείας Τσαλτάμπασης Θωμάς & ΣΙΑ ΕΕ,
3. Το υπ΄ 23736 από 04-10-2019 έγγραφο Δ.Τ.Υ. Δήμου Βέροιας, με την εγκεκριμένη
μελέτη,
4. Την υπ΄ αριθμ. 4842/19/2125463 από 08-10-2019 Αναφορά – Πρόταση Τ.Τ. Βέροιας,
με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,

και

Β΄ Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια
εργασιών για αποκατάσταση βλάβης σε υπόγειο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ,
επί της ενταύθα οδού Τρύφωνος.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο
Α. Την Τετάρτη, 09-10-2019 και Πέμπτη, 10-10-2019, από την ανατολή του ηλίου
έως 16:00 ώρα, έκαστη μέρα, την απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό
Τρύφωνος, από την συμβολή της με την οδό Κεντρικής έως την συμβολή της με την οδό
Μητροπόλεως και
Β. Από την ανατολή του ηλίου της Τετάρτης, 09-10-2019 έως την 16:00 ώρα, της
Πέμπτης, 10-10-2019, την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, όπου αυτή
επιτρέπεται, πάσης φύσεως οχημάτων επί της οδού Τρύφωνος, από την συμβολή της με
την οδό Κεντρικής έως την συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως.

Άρθρο 2ο
α) Η κυκλοφορία στον οδό Αντ. Καμάρα θα διεξάγεται κανονικά.
β) Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων
θα πραγματοποιείται από παρακείμενες οδούς. Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν
επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς.
γ) Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον αιτούντα, με
μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας και η εγκεκριμένη σήμανση,
καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με την εγκεκριμένη
τεχνική μελέτη, βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-05-2011)
Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Άρθρο 3ο
Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 4ο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109
του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και
την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε
οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης,
εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύς των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με
τροχονόμους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Διονύσιος ΚΟΥΓΚΑΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ/Δ.Τ.Υ.
2. ΤΣΑΛΤΑΜΠΑΣΗΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ (διαμέσου Τ. Τ. Βέροιας)
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤ/ΚΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
2. ΓΕ.Π.Α.Δ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
3. κ. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
4. Α.Τ. ΒΕΡΟΙΑΣ
5. Τ.Α. ΒΕΡΟΙΑΣ
6. Τ.Τ. ΒΕΡΟΙΑΣ
7. ΠΑΡ΄ΗΜΙΝ R/T ΚΕΝΤΡΟ