Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Μελίκη Ημαθίας, στα πλαίσια εκδηλώσεων «Μελικιώτικο Καρναβάλι 2024

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 “περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ.”, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Την υπ’ αριθ. 04/2024 Απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης.
3. Την υπ’ αριθ. 44/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας.
4. Το από 06-03-2024 έγγραφο – αίτηση της Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης.
5. Το υπ’ αριθ. 37 από 08-03-2024 έγγραφο ΚΤΕΛ Ν. Ημαθίας Α.Ε.
6. Το υπ’ αριθ. 4875 από 11-03-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Αλεξάνδρειας.
7. Την υπ’ αριθ. 4842/24/535357 από 13-03-2024 Αναφορά – Πρόταση Τ.Τ. Βέροιας με
την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,
και
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, στα πλαίσια,
πολιτιστικών εκδηλώσεων στη Δημοτική Κοινότητα Μελίκης, κατά τη διάρκεια εορτασμού
του καρναβαλιού «Μελικιώτικο Καρναβάλι 2024»,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Α. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, της στάσης και στάθμευσης όπου αυτή
επιτρέπεται, παντός είδους οχημάτων, την Πέμπτη 14-03-2024 κατά τις ώρες 17:30΄
έως 23:30΄, ως κατωτέρω:
1. στην Επαρχιακή Οδό Βέροιας – Κυψέλης (οδός Κεντρικής), από τη συμβολή της με
την οδό Σμύρνης έως τη συμβολή της με την οδό Τσιπροπούλου.
2. στις οδούς Αμαλίας και Βασιλέως Παύλου.
Β. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, της στάσης και στάθμευσης όπου αυτή
επιτρέπεται, παντός είδους οχημάτων, την Καθαρά Δευτέρα 18-03-2024 κατά τις ώρες
από 10:00΄ έως τη δύση του ηλίου, ως κατωτέρω:

1. στην Επαρχιακή Οδό Βέροιας – Κυψέλης (οδός Κεντρικής), από τη συμβολή της με
την οδό Σμύρνης έως τη συμβολή της με την οδό Τσιπροπούλου.
2. στις οδούς Αμαλίας και Βασιλέως Παύλου.
3. στην Επαρχιακή Οδό Μελίκης – Νεοκάστρου, από τη συμβολή της με την οδό Αγίου
Νικολάου έως τη συμβολή της με την οδό Κεντρικής.
4. στην οδό Φιλίππου, από τη συμβολή της με την οδό Κεντρικής έως τη συμβολή της με
την οδό Κέννεντυ.
5. στην οδό Σ. Περτσιούνη, από τη συμβολή της με την οδό Κεντρικής έως τη συμβολή της
με την οδό Φιλίππου και

Άρθρο 2ο

Α. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με μέριμνα της
διοργανώτριας αρχής, ήτοι Δημοτική Κοινότητα Μελίκης, υπό την ευθύνη και επίβλεψη του
Δήμου Αλεξάνδρειας, καθώς επίσης και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι
σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
(ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011, ΦΕΚ 905, τ.Β΄ 20-05-2011).
Β. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κίνηση των οχημάτων θα
πραγματοποιείται από παρακαμπτήριες οδούς, ως εξής:
1. τα οχήματα με κατεύθυνση από Επαρχιακή οδό Αγκαθιάς – Κυψέλης προς την πόλη της
Βέροιας και αντίστροφα, θα εκτρέπονται μέσω της οδού Τσιπροπούλου.
2. τα οχήματα με κατεύθυνση από τη Βεργίνα προς την Επαρχιακή οδό Αγκαθιάς –
Κυψέλης και αντίστροφα, θα εκτρέπονται μέσω των οδών Σμύρνης και Τσιπροπούλου.
3. τα οχήματα με κατεύθυνση προς την Κοινότητα Νεοκάστρου και αντίστροφα, θα
εκτρέπονται μέσω των οδών Δωδεκανήσου και Αγίου Νικολάου.
Γ. Τ.Τ. Βέροιας εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας,
εφόσον απαιτηθεί.
Δ. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής
Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται, σε
περίπτωση επείγουσας ανάγκης.

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109
του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και
την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την
τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύς των
παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

Η απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΗ_6ΤΩΙ46ΜΤΛΒ-46Χ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ανδρέας ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

Προηγούμενο άρθροΗ 2η συνάντηση της Περιφερειακής Ομάδας Υποστήριξης του έργου MINEV από την ΠΚΜ στο πλαίσιο της Forward Green
Επόμενο άρθροΠ. Μαντάς: Χρονοδιάγραμμα για τα μεγάλα έργα της Μεσσηνίας αρμοδιότητας υπουργείου Υποδομών