Οι εγκρίσεις για τα κονδύλια πληρωμών των προγραμμάτων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας για το έτος 2019

Τις εγκρίσεις για τα κονδύλια που αφορούν τις πληρωμές των προγραμμάτων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας για το έτος 2019, καθώς επίσης και το πρόγραμμα μείωσης της νιτρορύπανσης έδωσε η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η πληρωμή προβλέπεται να γίνει μέχρι το τέλος Νοεμβρίου όπου και θα καταβληθούν σε δικαιούχους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 ενισχύσεις προκαταβολής ύψους 120 εκατ. ευρώ. Όπως είχε ενημερώσει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι πληρωμές αφορούν τους δικαιούχους για τη βιολογική γεωργία, τη βιολογική κτηνοτροφία, το “ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ”, τις σπάνιες φυλές, τους ορυζώνες, την προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα ‘Αμφισσας και τη μείωση νιτρορύπανσης.

Οι αποφάσεις:

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την χρηµατοδότηση του έργου «Βιολογικές καλλιέργειες»

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την χρηματοδότηση της πράξης «Δράση 10.1.04 Mείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα»

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την χρηματοδότηση του έργου «Βιολογικές καλλιέργειες» (2)

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την χρηματοδότηση του έργου «Βιολογικές καλλιέργειες»