Νάουσα: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί , την 13-12-2022, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12:00 μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση και την KYA Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 61055/27.10.2022 (ΦΕΚ 5563/27.10.2022 Β’) της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα, την με αριθμό 380 αρ. πρωτ. 39456/15-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 57ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1 Έγκριση ή μη της υπ’ αρ.135/2022 Απόφασης του Δ.Σ του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας : «8η Τροποποίηση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022».
2 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ (2η ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ)» (Α.Μ. 31/2021) Aναδόχου: Ρώσσιου Κ. Βιργινία, Πολιτικός Μηχανικός
3
Διαγραφή ή μη προσαυξήσεων οφειλών για λόγους οικονομικής αδυναμίας του Γ. Δ.
4 Διαγραφή οφειλών από ρύθμιση
5

Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους 2021

6

Ακύρωση της υπ`αριθ. 532/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής νέα εισήγηση για έγκριση από Οικονομική Επιτροπή της απόδοσης λογαριασμού δαπάνης εντάλματος προπληρωμής στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για ηλεκτρικές παροχές και Φ.Ο.Π. από τον υπάλληλο του Δήμου Λούκαρης Κυριάκος.

7

Εξώδικος Συμβιβασμός του Δήμου Νάουσας με την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία:

” LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό

τίτλο ”LEVER”.

8

Εξώδικος Συμβιβασμός του Δήμου Νάουσας με την Ανώνυμη Εταιρία με την

επωνυμία: ”TOMH ΑΝΩΝΥΜΗ TEXNIKH ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.

9

Έγκριση ή μη ανάθεσης υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής των αντλιών ανακυκλοφορίας του νερού των πισινών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

10

Έγκριση ή μη προμήθειας νέου εναλλάκτη θερμότητας τιτανίου για τη μικρή πισίνα του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

11

Έγκριση ή μη της υπ’ αρ.142/2022 απόφασης του Κέντρου Κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας « έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης οικονομικού έτους 2021».

12

Έγκριση ή μη της 139/2022 απόφασης του Κέντρου κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας που αφορά ψήφιση προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.&Α Δήμου Νάουσας για το έτος 2023

13 Έγκριση ή μη της 140/2022 απόφασης του Κέντρου κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας που αφορά την ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Κ.Κ.Π.&Α Δήμου Νάουσας για το έτος 2023
14

Έγκριση ή μη δαπάνης προμήθειας ειδικών εργαλείων μηχανημάτων για τα Eικαστικά Εργαστήρια του Δήμου Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

15

Έγκριση ή μη οικονομική ενίσχυση στον Μ.Π. Σύλλογος Λευκαδίων «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

16 Έγκριση ή μη οικονομική ενίσχυση στον στον Όμιλο για την προστασία και προβολή των χορών και του εθίμου της Νάουσας «ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΚΑΙ ΜΠΟΥΛΕΣ» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης
17 Έγκριση ή μη οικονομική ενίσχυση στον ΜΕΓΣΝ Κοπανού «Η Μίεζα»» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης
18

Έγκριση ή μη δαπανών των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του 2022 του Δήμου Η.Π. Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

19

Έγκριση ή μη δαπανών προμήθειας Teq table LITE και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

20

Έγκριση ή μη δαπανών προμήθειας ηλεκτρικό μοτέρ για την οθόνη προβολής του Δημοτικού Θεάτρου και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

21 Έγκριση ή μη δαπανών προμήθειας αναμνηστικών δώρων εθιμοτυπίας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.
22

Έγκριση ή μη δαπάνης προμήθειας μουσικού εξοπλισμού για τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Νάουσας «Εστία Μουσών» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

23

Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προδιαγραφών – οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια ειδών αρτοζαχαροπλαστείου και γάλακτος για τις ανάγκες του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας»,

ενδεικτικού προϋπολογισμού 28.339,29 € άνευ Φ.Π.Α.»

24 Έγκριση ή μη, 2ης παράτασης -με αναθεώρηση- του συνολικού χρόνου περαίωσης, του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειου χώρου Δ. Νάουσας» (Α.Μ. 14/2021), κατά (40) σαράντα ημέρες με ταυτόχρονη αναπροσαρμογή των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών του.

ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. 20347/30-11-2022 εμπρόθεσμο αίτημα της αναδόχου: ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ, Πολιτ. Μηχ. ΕΔΕ με συνημμένο Σχέδιο 3ου Χρονοδ/τος Κατασκευής

25

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Νάουσας (7η κατάσταση δαπάνης)

26

΄ Έγκριση ή μη δαπάνης υπηρεσίας συντήρησης εκθεμάτων του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

27 Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 362/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψης νέας για την  Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την χρηματοδότηση του έργου με τίτλο: “Δημιουργία “ιστορικής διαδρομής” στην Ηρωική πόλη της Νάουσας» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (αρ. πρωτ. Απόφασης Ένταξης ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ: 3126/28-4-2021, ΑΔΑ: Ρ3ΙΙ46ΜΤΛ6-ΕΘΛ).

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Προηγούμενο άρθροΕ. Λιακούλη: «Μόνη λύση, η κοινωνική ένταξη των Ρομά»
Επόμενο άρθροΕΚΑΒ be S.A.F.E. – Πανελλήνια Εβδομάδα Εκπαίδευσης & Πρόληψης 2022: «Μια εβδομάδα μπορεί, κυριολεκτικά, να κρατήσει μια ΖΩΗ!»