Κυρ. Βελόπουλος: «Κωλυσιεργία σε αγροτικά δάνεια»

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Του: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

Προς: Τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Τον κ. Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Κωλυσιεργία σε αγροτικά δάνεια»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί

Τον Ιούνιο του 2019 (ΦΕΚ 2197) δημιουργήθηκε το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΕΑΑ). Από την ίδρυση του Ταμείου αυτού, έως σήμερα, δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ δάνειο με την εγγύηση του ΤΕΑΑ στους ενδιαφερόμενους αγρότες, που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, λόγω έλλειψης ενός φορέα δανειοδότησής τους. Επίσης, οι διαδικασίες εκκαθάρισης των υφιστάμενων αγροτικών δανείων από την Αγροτική Τράπεζα έχουν παγώσει, έχοντας ως συνέπεια, οι αγρότες να παραμένουν εγκλωβισμένοι, με δεσμευμένη την περιουσία τους. Έως το τέλος του 2019, είχαν συμφωνηθεί μεταξύ του ΥΠΑΑΤ, της Τράπεζας της Ελλάδας και του ειδικού εκκαθαριστή της Αγροτικής Τράπεζας ρυθμίσεις για οφειλέτες αγρότες (Διαγραφή όλων των τόκων και κατά περίπτωση διαγραφή μέρους του κεφαλαίου). Έως σήμερα, όμως, δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση της Κυβέρνησης για την επέκταση των ρυθμίσεων αυτών. Αδυνατούν να αποπληρώσουν οι αγρότες τα χρέη τους, λόγω έλλειψης ρευστότητας, λόγω της ύφεσης, των μέτρων επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής επιταγών, της μείωσης των τιμών του παραγωγού, του αυξημένου κόστους παραγωγής, των μειώσεων των ενισχύσεων αλλά και της μείωσης της κατανάλωσης, που προκάλεσε το πρόσφατο «ίοο^ άο^η». Κατόπιν των προηγουμένων, είναι φανερό ότι η Κυβέρνηση κωλυσιεργεί.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεσθε να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα, ώστε στην παρούσα χρονική στιγμή, οι ως άνω δανειολήπτες-οφειλέτες αγρότες να μην λαμβάνουν ειδοποιήσεις για άμεση εξόφληση των παλιών οφειλών τους;

Ο ερωτών Βουλευτής

Κυριάκος Βελόπουλος


 Απάντηση στην Ερώτηση υπ’ αριθ. 8248/15.07.2020 Κ. Βελόπουλου.

Επί των ζητημάτων που θέτει η εν θέματι Ερώτηση σας γνωρίζουμε τα εξής:

Την 27.7.2012 ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» (εφεξής «ΑΤΕ ΥΕΕ») και το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση (απόφαση Τράπεζας της Ελλάδος ΕΠΑΘ 46/1/27.7.2012).

Την 4.4.2016 διορίστηκε ως Ενιαίος Ειδικός Εκκαθαριστής της ΑΤΕ ΥΕΕ η εταιρεία «ΡΟΗ Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.» (απόφαση Τραπέζης της Ελλάδος ΕΠΑΘ 182/1/4.4.2016 ΦΕΚ Β 925/5.4.2017), η οποία προβαίνει συννόμως στη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της ΑΤΕ ΥΕΕ δυνάμει του υφιστάμενου ειδικού κανονιστικού πλαισίου και των συναφών αποφάσεων των εποπτικών αρχών.

Κύρια αρμοδιότητα και ευθύνη του Ενιαίου Ειδικού Εκκαθαριστή δυνάμει της νομοθεσίας (Ν. 4261/2014 Τραπεζικός Νόμος. Πτωχευτικός Κώδικας Ν. 3588/2007 ως ισχύει) και των κανονιστικών αποφάσεων της Τραπέζης της Ελλάδος (ιδίως των πράξεων ΕΠΑΘ ΤτΕ 180/22.02.2016 και 221/17.03.2017, Κανονισμός Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων) είναι η επωφελής για τους πιστωτές των υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαχείριση και ρευστοποίηση της πτωχευτικής περιουσίας τους. Σημειωτέον ότι οι βασικότεροι πιστωτές της Ενιαίας Εκκαθάρισης είναι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ).

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ενιαίος Ειδικός Εκκαθαριστής προβαίνει στη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, εφαρμόζοντας το ειδικώς ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (ΕΠΑΘ ΤτΕ 221/3/17.03.2017).

Στο πλαίσιο δε αυτό εντάσσεται και η διαχείριση εκ μέρους της ATE ΥΕΕ των αγροτικών δανείων, που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκια της υπό ειδική εκκαθάριση Τράπεζας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ΑΤΕ ΥΕΕ εκπόνησε πολιτική διευθέτησης των αγροτικών δανείων, που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο της υπό ειδική εκκαθάριση Τράπεζας, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για τους οφειλέτες-αγρότες, όπως αυτή εγκρίθηκε από την ΤτΕ δυνάμει της ΕΠΑΘ 262/4/23-2-2018, η οποία ευρίσκετο σε ισχύ για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ΑΤΕ ΥΕΕ ενεργεί κατά τα ανωτέρω, εφαρμόζοντας τις δέουσες τραπεζικές διαδικασίες συνδιαλλαγής με τον οφειλέτη και με γνώμονα πάντοτε τη μεγιστοποίηση του προϊόντος της ειδικής εκκαθάρισης μέσω της είσπραξης, της ρύθμισης και της διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων στη βέλτιστη καθαρή παρούσα αξία, λαμβανομένης υπόψη και της ωφέλειας για τους πιστωτές από την ταχεία ανάκτηση της αξίας των στοιχείων αυτών, ώστε να επιτυγχάνεται η ικανοποίηση στο μέγιστο βαθμό των νόμιμων απαιτήσεων από την ειδική εκκαθάριση του ιδρύματος.

Η Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση δεν τελεί εν γνώσει των περαιτέρω πρωτοβουλιών εκ μέρους των αρμοδίων οργάνων της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας επί του εν λόγω ζητήματος.

Γιο την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ο Ενιαίος Ειδικός Εκκαθαριστής «ΡΟΗ Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρεία.
Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων» (ΕΠΑΘ 182/1/04.04.16, ΦΕΚ Β’ 925/05.04.16) νομίμως εκπροσωπών την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Υπό Ειδική Εκκαθάριση

Δρ. Δημήτριος Κ. Ρούσσης