Ημαθία: Παράταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ημαθίας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 Ν.2696/99 “περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Υπ’ αριθμ. 2501/10/594-α’ με (ΑΔΑ: ΩΔΒΠ46ΜΤΛΒ-6ΨΨ) από 18-09-2020 απόφαση Δ/ντη Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας,
3. Υπ’ αριθμ. Φ 2.3.1/44/518771(2225) από 23-09-2020 έγγραφο της Υποδ/νσης Τεχν. Έργων της Π.Ε. Ημαθίας/ Τμ. Συγκ. Έργων,
4. Υπ’ αριθμ. 4847/20/2062642 από 24/09/2020 Αναφορά- Πρόταση του Α. Τ. Αλεξάνδρειας με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης

ΚΑΙ

Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης του οδικού δικτύου επί της Π.Ε.Ο.1 Θεσσαλονίκης-Κατερίνη στο  τμήμα Λουδίας-Αλεξάνδρεια,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο Μονό

Α. Την παράταση ισχύος της ανωτέρω με α/α 2 Απόφασής μας, από Δευτέρα 28-09-2020 έως και την Παρασκευή 02-10-2020 και κατά την χρονική διάρκεια από ανατολή έως την δύση του ηλίου, καθότι οι εν θέματι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί, σύμφωνα με την ανωτέρω α/α 3 σχετική αίτηση.
Β. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στην ανωτέρω με α/α 2 σχετική Απόφαση του
προοιμίου της παρούσης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Διονύσιος ΚΟΥΓΚΑΣ
Αστυνομικός Διευθυντής