Δήμος Νάουσας προς Μέλη Οικονομικής Επιτροπής: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 13-2-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα  14:00 μ.μ.

για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) όπως ισχύει σήμερα.

ΠΙΝΑΚΑΣ   ΘΕΜΑΤΩΝ   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

                                                  ΤΗΝ   13-2-2020  

                                              ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 «Καθορισμός των όρων διακήρυξης με φανερή προφορική πλειοδοτική  δημοπρασία εκμίσθωσης,  για 8 έτη  δημοτικού ακινήτου, γραφείου (40 τ.μ. ) 2ου Ορόφου επί της οδού Δ. Σολωμού 7 στη Νάουσα»
2
Έγκριση ή μη επικαιροποίησης μελέτης του έργου «Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου Γυμνασίου Κοπανού»
3
Έγκριση ή μη 3ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της επιτροπής διαγωνισμού για το δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ολοκληρωμένης ανάπλασης στον αστικό ιστό της πόλης της Νάουσας»
4 Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της με αριθμ 11/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νάουσας
5 Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της με αριθμ 63/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νάουσας
6 Σύσταση και χορήγηση πάγιας προκαταβολής Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας
7 Σύσταση και χορήγηση Πάγιας Προκαταβολής  Δήμου Νάουσας-Βοργιατζίδης Αλέξανδρος
8 Σύσταση και χορήγηση Πάγιας Προκαταβολής  Δήμου Νάουσας-Βασιλείου Πέτρος
9 Έγκριση ή μη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης και του ισολογισμού 2018 και εκθέσεων ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών
10 Έγκριση ή μη της 10/2020 απόφασης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας που αφορά την 1η Τροποποίηση προϋπολογισμού  του  Κ.Κ.Π. & Α.Δ. Νάουσας για το οικονομικό έτος 2020»

 

Διαβάστε αναλυτικά τα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης εδώ:

1.ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ Δ. ΣΟΛΩΜΟΥ 7

2.ΔΝ οικ. 2113-2020 (ΔΣ έγκριση επικαιροποίησης μελέτης γυμνασίου Κοπανού)

3. 3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ_06 02 20

6.ΕΙΣΗΓ.ΓΙΑ ΧΟΡΗΓ.ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚ.ΤΟΠ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ.2020

7.ΕΙΣΗΓ.ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΓΙΑΣ 2020 ΓΙΑ ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΗΣ Α.

8.ΕΙΣΗΓ.ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΓΙΑΣ 2020 ΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Καραγιαννίδης Αντώνιος