Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την εγγραφή / επανεγγραφή βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Αλεξάνδρειας

Διαδικασία και δικαιολογητικά
για την εγγραφή / επανεγγραφή βρεφών και νηπίων
στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς
του Δήμου Αλεξάνδρειας

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας μέσω του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Παιδικής Φροντίδας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού καθορίζει ως προθεσμία για τις εγγραφές και επανεγγραφές των βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλεξάνδρειας το χρονικό διάστημα από 13 Μαΐου έως και 7 Ιουνίου 2024 για το σχολικό έτος 2024-2025

Δικαίωμα εγγραφής/επανεγγραφής, στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού (Σεπτέμβριος 2024) έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τμήμα του σταθμού.

Στους μικτούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και στους Παιδικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Στα βρεφικά τμήματα εγγράφονται βρέφη από οκτώ (8) μηνών έως (2,5) ετών.

Τα νήπια και τα βρέφη που εντάσσονται στα προγράμματα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ,προηγούνται στον τελικό πίνακα κατάταξης.

 1. Αίτηση εγγραφής ή επανεγγραφής με τα στοιχεία το πατέρα, της μητέρας ή του κηδεμόνα, η οποία επέχει μορφή υπεύθυνης δήλωσης (το έντυπο δίνεται από την υπηρεσία)

 2. Αστυνομική ταυτότητα και των δύο γονέων και για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών Άδεια Παραμονής σε ισχύ.

 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου. Για γονείς αλλοδαπούς θα πρέπει να είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά.

 4. Ιατρική βεβαίωση παιδιάτρου Βεβαίωση υγείας του νηπίου ή του βρέφους συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον Παιδίατρο, ( το έντυπο δίνεται από την υπηρεσία).

 5. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού, καθώς και αντίγραφο με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.

 6. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του τρέχοντος έτους (εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2023) και των δύο γονέων. Σε περίπτωση που καθυστερήσει η έναρξη υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων, να υποβάλλουν αντίγραφο εκκαθαριστικού του προηγούμενου φορολογικού έτους, συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομίσουν και του τρέχοντος έτους για τον υπολογισμό των τροφείων.

 7. Βεβαιώσεις εργασίας (ισχύει και για τους δύο γονείς) :

 • Για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα βεβαίωση εργοδότη και βεβαίωση ενσήμων του 2024 (πρώτου τριμήνου) ή αναγγελία πρόσληψης εάν προσλήφθηκε πρόσφατα.

 • Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εγγεγραμμένους στον ΕΦΚΑ αντίγραφο της ειδοποίησης πληρωμής των τελευταίων εισφορών (χωρίς να είναι απαραίτητη η εξόφληση τους) ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα η οποία επιβεβαιώνει την εγγραφή στα μητρώα του.

 • Για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα/τοπική αυτοδιοίκηση ή τα Ν.Π.Δ.Δ., βεβαίωση εργασίας από την υπηρεσία στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας.

 • Για τους ανέργους, πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας από τη Δ.Υ.Π.Α.

%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82

Πρόσθετα δικαιολογητικά ανά περίπτωση :

 1. Διαζευγμένοι γονείς: Αντίγραφο διαζευκτηρίου εάν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και απόφαση επιμέλειας.

 2. Γονείς σε διάσταση: Αίτηση διαζυγίου, ή δικαστική απόφαση προσωρινής επιμέλειας, ή ιδιωτικό συμφωνητικό και βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ.

 3. Άγαμες μητέρες ή μονογονεικές οικογένειες: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 4. Γονείς σε χηρεία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου συζύγου αν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 • Οι αιτήσεις επανεγγραφών υπάγονται στο σύστημα μοριοδότησης και συνεπώς μοριοδοτούνται κανονικά.

 • Σχετικά με την εγγραφή δύο (2) ή περισσοτέρων παιδιών μιας οικογένειας υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση για το καθένα συνοδευόμενη με τα ανάλογα δικαιολογητικά.

 • Σε περιπτώσεις ισοψηφίας των μορίων, επιλέγονται τα παιδιά που οι αιτήσεις τους έχουν το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα και αν προκύψει ισοψηφία και στο οικογενειακό εισόδημα, τότε πραγματοποιείται κλήρωση.

 • Η επεξεργασία όλων των αιτήσεων εγγραφής (επανεγγραφές και νέες επιλογές), η διαδικασία επιλογής βρεφών και νηπίων και ο πίνακας επιλογής βάση μορίων γίνεται από ειδική Επιτροπή βάσει μοριοδότησης κριτηρίων, και στη συνέχεια η επιτροπή θα υποβάλλει το πρακτικό στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

 • Η Ειδική Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει τον πίνακα επιλογής βρεφών και νηπίων βάση μορίων, σύμφωνα με το παρακάτω σύστημα μοριοδότησης.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

40 ΜΟΡΙΑ

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ Η΄ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΓΟΝΕΙΣ

20 ΜΟΡΙΑ

ΓΟΝΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Η΄ΦΟΙΤΗΤΕΣ Η΄ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ

20 ΜΟΡΙΑ

ΠΑΙΔΙ ΑΠΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΑ

50 ΜΟΡΙΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ

50 ΜΟΡΙΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

50 ΜΟΡΙΑ

ΑΝΕΡΓΗ ΜΗΤΕΡΑ (ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ)

10 ΜΟΡΙΑ

ΑΝΕΡΓΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ (ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ)

10 ΜΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

5 (ΓΙΑ 1 ΠΑΙΔΙ)

15 (ΓΙΑ 2 ΠΑΙΔΙΑ)

30 (ΓΙΑ 3 ΠΑΙΔΙΑ)

50 (ΓΙΑ 4 ΠΑΙΔΙΑ)

+10 (ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΟΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙ)

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

30 (ΜΟΡΙΑ)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 15,000€

40 ΜΟΡΙΑ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 15,000-25,000€

35 ΜΟΡΙΑ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 25,000-35,000€

30 ΜΟΡΙΑ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 35,000-45,000€

25 ΜΟΡΙΑ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 45,000€ ΚΑΙ ΑΝΩ

20 ΜΟΡΙΑ

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα γίνεται στα γραφεία του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Παιδικής Φροντίδας επί της οδού Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 10:00 π.μ. εως τις 13:00 π.μ. από 13 Μαΐου 2024 έως 7 Ιουνίου 2024.

Η
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΕΛΕΝΗ

Συνημμένα: η αίτηση

Προηγούμενο άρθροΌμιλος ΟΤΕ – Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2024
Επόμενο άρθροΟ «Έρασμος» συγχαίρει και ευχαριστεί τους συντελεστές και τους χορηγούς της παράστασης «Η Ζωή τρία γράμματα»