Τροπολογίες Ν. Χουντή για καταδίκη των Μνημονίων και εναντίωση στη μετατροπή του ESM σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο

Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής ΛΑΕ:

Καταδίκη των Μνημονίων σε Ελλάδα και άλλες χώρες

Όχι στην μετατροπή του ESM σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο

Τροπολογίες ευρωβουλευτών της Αριστεράς (GUE/NGL)

 

Την απόρριψη της πρότασης για περαιτέρω ολοκλήρωση της ΟΝΕ και τη μετατροπή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, ζητούν με τροπολογία που κατέθεσαν στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ευρωβουλευτές της Ομάδας της Αριστεράς, GUE/NGL, μεταξύ των οποίων και ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, Νίκος Χουντής.

Πιο συγκεκριμένα, Συμβούλιο και Κομισιόν προωθούν την αναβάθμιση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, από εταιρεία ειδικού σκοπού που διοικείται από τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, σε θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα, σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Μια τέτοια πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενίσχυση ενός πολιτικού μηχανισμού επιβολής μνημονίων λιτότητας και αποικιακού τύπου δανειακών συμβάσεων, σε κράτη μέλη που βρίσκονται σε κρίση.

Η Ομάδα της Αριστεράς, GUE/NGL, με τροπολογίες της επί της διαδικασίας ψήφισης της πρότασης κανονισμού, καταδικάζει τα προγράμματα μακροοικονομικής προσαρμογής που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα το 2010, 2011 και 2015, αλλά και σε άλλες χώρες, υπογραμμίζοντας το «θεμελιώδες και κυριαρχικό δικαίωμα ενός κράτους μέλους να διερευνήσει τον θεμιτό, τον απεχθή, τον παράνομο και τον μη βιώσιμο χαρακτήρα του μέρους του δημόσιου χρέους που συσσωρεύθηκε από τις δανειακές συμβάσεις στο πλαίσιο του Eurogroup, του EFSF και του ESM».

Σε ξεχωριστή τροπολογία, ευρωβουλευτές της Αριστεράς ζητούν την απόρριψη της πρότασης της Κομισιόν για την έκδοση κανονισμού του Συμβουλίου, σχετικά με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου.

 

Ακολουθούν οι τροπολογίες ευρωβουλευτών της Ομάδας της Αριστεράς:

Τροπολογία 15

Νικόλαος Χουντής, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric,

Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee, Marisa Matias, Javier Couso Permuy, Κώστας Χρυσόγονος, Tania González Peñas, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Emmanuel Maurel, Marie-Pierre Vieu

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0087/2019

Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka

Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου

(2017/0333R(APP))

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

1α. καταδικάζει τα προγράμματα

μακροοικονομικής προσαρμογής τα

οποία επιβλήθηκαν στην Ελλάδα το 2010,

το 2011 και το 2015, στην Ιρλανδία το

2011, στην Πορτογαλία το 2011, στην

Ισπανία το 2012 και στην Κύπρο το 2013

και τα οποία σχεδιάστηκαν από την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωομάδα,

το ΕΤΧΣ και τον ΕΜΣ·

Or. En

Τροπολογία 16

Νικόλαος Χουντής, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric,

Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee, Marisa Matias, Javier Couso Permuy, Κώστας Χρυσόγονος, Marina Albiol Guzmán, Tania González Peñas, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marie-Pierre Vieu

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0087/2019

Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka

Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου

(2017/0333R(APP))

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

1β. αναγνωρίζει το θεμελιώδες και

κυριαρχικό δικαίωμα ενός κράτους

μέλους να διερευνήσει τον θεμιτό, τον

απεχθή, τον παράνομο και τον μη

βιώσιμο χαρακτήρα του μέρους του

δημόσιου χρέους που συσσωρεύθηκε από

τις δανειακές συμβάσεις στο πλαίσιο της

Ευρωομάδας, του ΕΤΧΣ και του ΕΜΣ·

Or. En

Τροπολογία 17

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Νικόλαος Χουντής, Marie-Pierre

Vieu, Luke Mike Flanagan, Younous Omarjee, Marisa Matias, Angela Vallina, Javier

Couso Permuy, Tania González Peñas, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy,

Liadh Ni Riada, Marina Albiol Guzmán

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Έκθεση A8-0087/2019

Pedro Silva Pereira, Vladimír Maňka

Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου

(2017/0333R(APP))

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος -1

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει

την πρόταση που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή

Επιτροπή στις 6 Δεκεμβρίου 2017, για

την έκδοση κανονισμού του Συμβουλίου

σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού

Νομισματικού Ταμείου.

Or. Pt