Συνεδρίαση Δ.Σ. Νάουσας: Προ ημερ. διάταξης θέμα – Εισηγήσεις και σχετικά έγγραφα

Δικαιολόγηση του κατεπείγοντος : Ο Δήμος Νάουσας πρέπει άμεσα να προχωρήσει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης

έργου για την επιστημονική, γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου Cult-CreaTE, για να μην ξεφύγει από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, επειδή πρόκειται για έργο χρηματοδοτούμενο κατά 100% το από Ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTERREG EUROPE.

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την επιστημονική, γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου CultCreaTE το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας «INTERREG EUROPE 2014-2020».

Η Aντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουρισμού, Εξωστρέφειας και Ευρωπαϊκών Θεμάτων Δήμου Νάουσας έχοντας υπόψη:

  1. Την από 25-5-2018 επιστολή της Κοινής Γραμματείας Προγράμματος «INTERREG EUROPE» σχετικά με την τελική έγκριση του έργου “Cult-CreaTE”.
  2. Την υπ’ αριθμ. 356/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αποδοχή του έργου “Cult-CreaTE”, στην 13η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του έτους 2018 και τη δημιουργία νέου κωδικού εσόδου Κ.Α. 06.00.1323.013.
  3. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο (Application Form) του έργου CultCreaTE και τα όσα ορίζονται σε αυτό.
  4. Τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 6 του Ν.2527/97, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  5. Τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 του Ν.4314/2014 «Αναπτυξιακές παρεμβάσεις – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2012/17 τροποποίηση                             ν. 3419/2005», περί συμβάσεων Μίσθωσης έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις.
  6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας – Αποκατάσταση αδικιών» περί απλούστευσης και επιτάχυνσης διαδικασιών προσλήψεων εποχικού προσωπικού και συμβάσεων.
  7. Το π.δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα υπ’ αριθμ. π.δ. 347/2013, 44/2005, 116/2006, 146/2007, καθώς και με το ν.4148/2013.

Διαβάστε το ΘΕΜΑ 4 ΟΡΘΗ

ΘΕΜΑ 15

Προ ημερ διαταξης

σχτ. θεμα 6 – ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΕ Ο.Ε. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΥ