Σύλλογος “Τα Παιδιά της Άνοιξης” : Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης

Σύμφωνα, με την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ που προκήρυξε ο  Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ,

στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞΟ9Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας –ΕΚΤ»,

λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης «ΚΔΗΦ – Φιλανθρωπικός Μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας» με κωδικό ΟΠΣ 5001651, που αναρτήθηκε στις 20/01/2020 και μετά την παραλαβή και αξιολόγηση των αιτήσεων, η τριμελής επιτροπή προχώρησε στην παρακάτω  μοριοδότηση των ωφελουμένων.

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
1 ΚΔΗΦ  1  /  27 – 01 – 2020 69
2 ΚΔΗΦ  2  /  27 – 01 – 2020 58
3 ΚΔΗΦ  3  /  24 – 01 – 2020 55
4 ΚΔΗΦ  4  /  24 – 01 – 2020 35
5 ΚΔΗΦ  5  /  24 – 01 – 2020 35
6 ΚΔΗΦ  6  /  24 – 01 – 2020 35
7 ΚΔΗΦ  7  /  27 – 01 – 2020 35

 

Η Τριμελής Επιτροπή