Σύγκληση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Π.Κ.Μ. σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη στις 18-05-2020

Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020,

στις 11.00 το πρωί “με τηλεδιάσκεψη”,  με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  

Θέμα 1ο: Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή του Ι.Κ. Κεραμιδίου Κ3 (Α΄ και Β΄ Φάση κατασκευής), του Έργου: «Υπολειπόμενες εργασίες Περιφερειακής Οδού Κατερίνης»

  Προϋπολογισμός: 15.400.000,00€

Χρηματοδότηση: 2016 ΕΠ 00810010, ΣΑΕΠ 0081, ΟΠΣ: 5000760

Ανάδοχος: Κ/ΞΙΑ «ΤΕΚΑΛ ΑΤΕ – Γ. ΠΕΤΡΗΣ ΑΤΕ».

 

Εισηγητής: Παρίσης Μπίλλιας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Π.Κ.Μ.

 

Θέμα 2ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης έργων ενταγμένα στο Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε. Ημαθίας  έτους 2020.

 

Εισηγητής: Νεστορόπουλος  Απόστολος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας.

 

Θέμα 3ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΜΕ ΜΠΕ & ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ », με διαδικασία Ανοικτού Διαγωνισμού (παρ. 1 άρθρου 27 του Ν. 4412/2016), με κριτήριο ανάθεσης Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (Παρ. 6 άρθρου 86 του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Προϋπολογισμός : 800.000,00 € (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση: 2019ΜΠ90800000  της  ΣΑΜΠ 908.

 

Εισηγητής: Παρίσης Μπίλλιας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Π.Κ.Μ.

 

Θέμα 4ο: Έγκριση  του τρόπου δημοπράτησης για την  επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 119 του Ν. 4412/2016 του έργου  «Τεχνική Υποστήριξη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού 47.120,00 € (με ΦΠΑ), σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ.
Εισηγητής: Παρίσης Μπίλλιας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Π.Κ.Μ.

 

Θέμα 5ο: Έγκριση του τρόπου επιλογής Εργοληπτικών – Μελετητικών επιχειρήσεων για τα έργα- μελέτες-επιστημονικές υπηρεσίες της Π.Ε. Πιερίας.

 

Εισηγήτρια: Μαλλιάρα Μαρία,  Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Πιερίας.

 

Θέμα 6ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης Έργων – Μελετών του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Υ/Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών για το έτος 2020, χρηματοδοτούμενων από   ΚΑΠ – ΙΔΠ.

 

Εισηγητής: Μπαλαξής Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Σερρών.

 

Θέμα 7ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση Ο.Α. Σερρών προς Δράμα έως τα όρια του Δήμου Ν. Ζίχνης».

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:1.556.000 € (με ΦΠΑ 24%), ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΔΕ – ΣΑΕ 571, με Ενάριθμο έργου 2014ΣΕ57100004.

 

Εισηγητής: Μπαλαξής Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Σερρών.

 

Θέμα 8ο: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου: “ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ  ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ  Γ΄ ΦΑΣΗ” του έργου “FLOOD PROTECTION” που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2010″.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

α) ΠΔΕ – ΣΑ ΕΠ208/6, με Ενάριθμο έργου 2017ΕΠ20860019, ποσού 1.468.759,4 €

β) ΠΔΕ – ΣΑ ΕΠ008, με Ενάριθμο έργου 2019ΕΠ00800010, ποσού 2.531.240,64 €.

 

Εισηγητής: Μπαλαξής Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Σερρών.
Θέμα 9ο: Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 11/28-02-2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (αρ. συνεδρίασης 2η/28-02-2020, ΑΔΑ: 9ΕΡΟ7ΛΛ-7ΞΟ) και εκ νέου έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Επείγοντα έργα συντήρησης και αποκατάστασης αναχωμάτων τάφρου Μπέλιτσας στα Δ.Δ. Σκουτάρεως, Κωνσταντινάτου και Αγίας Ελένης του Δήμου Σερρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων πλημμυρικών φαινομένων»  της Π.Ε. Σερρών. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000.000,00 € (με ΦΠΑ 24%), ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΔΕ – ΣΑΕ 572, με Ενάριθμο έργου 2014ΣΕ57200002.

 

Εισηγητής: Μπαλαξής Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Σερρών.

 

Θέμα 10ο: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Π.Ε. Ημαθίας.

 

Εισηγητής:

Νεστορόπουλος  Απόστολος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ημαθίας.