Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ημαθίας

ΘΕΜΑ: «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ημαθίας.»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ.2 Ν.2696/99 “περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Υπ’ αριθμ. 1181 από 22-05-2020 Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του Τμ.
Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας, με την εγκεκριμένη μελέτη.
3. Υπ’ αριθμ. Φ 2.3.7/15/80526 (390) από 04-03-2021 έγγραφο της Υποδ/νσης Τεχν. Έργων της Π.Ε. Ημαθίας/ Τμ. Συγκ. Έργων, με την εγκεκριμένη εργοταξιακή μελέτη.
4. Υπ’ αριθ. 4842/21/476572 από 05/03/2021 Αναφορά- Πρόταση του Τ.Τ. Βέροιας με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης.

ΚΑΙ

Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών διαγράμμισης του οδικού δικτύου της Π.Ε. Ημαθίας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο

Την στένωση της λωρίδας κυκλοφορίας οχημάτων, κατά την διάρκεια διαγράμμισης οριζόντιας σήμανσης (αξονικής γραμμής), σε αμφότερα ρεύματα κυκλοφορίας, από το μέσο των οδών προς τις οριογραμμές αυτών, στην:
α) Ε.Ο. 4 της Π.Ε. Ημαθίας, από την Χ.Θ. 66+500 (γέφυρα Τ66) έως τη Χ.Θ. 73+300 (συμβολή των οδών Θεσσαλονίκης με Λ. Στρατού) και
β) Ε.Ο. 4 της Π.Ε. Ημαθίας, στο τμήμα Βέροια – Καστανιά όρια Ν. Κοζάνης από Χ.Θ 0+000 (συμβολή Ε.Ο. 4 με την οδό Πιερίων) έως τη Χ.Θ. 24+000 όρια Ν. Κοζάνης.

Άρθρο 2ο

Α. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοσθούν από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, έκαστης ημέρας, από έκδοση παρούσης έως και την Δευτέρα 15-03-2021.
Β. Σε κάθε περίπτωση, η κυκλοφορία θα διεξάγεται από το εναπομείναν πλάτος της κάθε λωρίδας κυκλοφορίας, με ελάχιστο πλάτος έκαστης λωρίδας τουλάχιστον 2,50m, για όλο το τμήμα των οδών που θα διεξάγονται οι εργασίες. Σε καμία περίπτωση, δε θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στις εν λόγω οδούς.
Γ. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα εφαρμόζεται εγκεκριμένη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης και επιπλέον η σήμανση που θα εφαρμοσθεί θα είναι βασισμένη στο σχέδιο 9 «Σήμανση εργασιών διαγράμμισης αξονικής (συνεχής ή διακεκομμένη) σε οδό διπλής κατεύθυνσης για όριο ταχύτητας έως 90km/h της εγκεκριμένης μελέτης και στο Σχετικό τυπικό Σχέδιο των γερμανικών οδηγιών RSA 1995 – Σχέδιο C11/4 (μικρής διάρκειας).
Δ. Το μηχάνημα διαγράμμισης θα φέρει αναλάμποντα βέλη εμπρός και πίσω και οι εργασίες διαγράμμισης αξονικής γραμμής (συνεχής ή διακεκομμένη) θα γίνονται χωρίς την διακοπή της κίνησής του.
Ε. Επειδή οι εργασίες αφορούν Εθνικό δίκτυο, ανεξαρτήτως του κυκλοφοριακού φόρτου, η εργοταξιακή μορφή του ανωτέρω σχήματος θα εφαρμόζεται για μήκος έως 600μ. Στην συνέχεια θα γίνεται μεταφορά της εργοταξιακής ζώνης μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. Κατά την κίνηση του μηχανήματος θα τοποθετούνται κώνοι στην περίπτωση της συνεχόμενης γραμμής ανά 6,0m και στην περίπτωση της διακεκομμένης γραμμής στη αρχή και τέλος αυτής για την ζώνη των 600m.
ΣΤ. Η εγκεκριμένη σήμανση θα τοποθετείται, έκαστη ημέρα πραγματοποίησης των εργασιών, πριν την έναρξη αυτών και σε κάθε περίπτωση μετά την ανατολή και θα απομακρύνεται μετά το πέρας των εργασιών και σε κάθε περίπτωση πριν τη δύση του ηλίου, οπότε η οδός θα αποδίδεται πλήρως και ασφαλής για την κυκλοφορία των οχημάτων, απόλυτα καθαρή από φερτές και ξένες ύλες και ασφαλής για την κυκλοφορία των οχημάτων.
Ζ. Πέραν της εγκεκριμένης σήμανσης θα πρέπει:
α) Καθ’ όλο το διάστημα της προσωρινής σήμανσης, τα παραπάνω σημεία εργασιών θα επιτηρούνται από τον Ανάδοχο του έργου υπό την εποπτεία, επίβλεψη και μέριμνα της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας ως αρμόδιος φορέας συντήρησης του οδικού δικτύου και συναρμόδιος φορέας για την υλοποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του θέματος,
β) καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα παρακολουθείται και θα συντηρείται η εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση τόσο από τον Ανάδοχο του έργου όσο και από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας με αξιολόγηση της αποτελεσματικότητά των κυκλοφοριακών μέτρων σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο κυκλοφορίας της περιοχής,
γ) σε κάθε περίπτωση η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας
οφείλει να διασφαλίσει την μη ύπαρξη παράγοντα που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα και να διασαλεύσει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας,
δ) να εξασφαλίζεται η ασφαλή πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών οχημάτων, από και προς τους χώρους εργασιών,
ε) να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς,
στ) τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης,
ζ) σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλή διέλευση οχημάτων έκτακτης Ανάγκης,
η) όπου κρίνεται απαραίτητο θα καλυφθούν τυχόν υφιστάμενες πινακίδες,
θ) μετά το πέρας των εργασιών έκαστης ημέρας, η σήμανση του εργοταξίου και οι πληροφοριακές πινακίδες θα αφαιρούνται οπότε η οδός θα αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία απόλυτα καθαρή από φερτές και ξένες ύλες και ασφαλής για την κυκλοφορία των οχημάτων,
ι) η τοποθέτηση και εφαρμογή της κατάλληλης σήμανσης και λοιπών μέτρων ασφαλείας αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη τόσο του Ανάδοχου του Έργου όσο και της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. Η. Σε περίπτωση εμφάνισης έντονων καιρικών φαινομένων (βροχόπτωση, δυνατοί άνεμοι κ.λ.π.) θα γίνει διακοπή των εργασιών και λήξη των μέτρων κυκλοφοριακής ρύθμισης.

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος ΑΔΑΜΙΔΗΣ
Ταξίαρχος

Προηγούμενο άρθροΈρασμος: 8η Μάρτη.  Μια αέναη αφετηρία αγώνων για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων της γυναίκας
Επόμενο άρθροΔημήτριος Μιχαηλίδης: Πρόγραμμα Νέων Γεωργών & Κτηνοτρόφων