Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Νάουσας

Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας

αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια

εκτάκτων εργασιών σε βλάβη αγωγού ύδρευσης του Τ.Ο.Ε.Β. στην Ε.Ο. [3]: Από Σ.Σ. Νάουσας – Νάουσα – Δ.Δ. Κάτω Βερμίου, στην Χ.Θ. 2+000, συγκεκριμένα στο ρεύμα καθόδου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Την στένωση της λωρίδας κυκλοφορίας στο εν λόγω τμήμα της οδού, από Χ.Θ. 2+000 και για μήκος 35 μ. (με κατεύθυνση από Νάουσα προς Σ.Σ. Νάουσας), την Πέμπτη, 23-07-2020 και κατά τις ώρες από 09:00’ έως 12:30’.Σε κάθε περίπτωση, η κυκλοφορία θα διεξάγεται αμφίδρομα, από το εναπομείναν πλάτος του οδοστρώματος, με ελάχιστο πλάτος έκαστης λωρίδας τα 2,75m, για όλο το τμήμα της οδού που θα διεξάγονται οι εργασίες, με αποτέλεσμα στο ρεύμα ανόδου της εν λόγω οδού (με κατεύθυνση από Σ.Σ. Νάουσας προς Νάουσα), το οποίο διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας, να μειώνεται σε μία λωρίδα κυκλοφορίας.

Άρθρο 2ο

Α. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, η εργοταξιακή σήμανση θα είναι σύμφωνη με την ανωτέρω με α/α 2 εγκεκριμένη μελέτη, (εργοτάξιο μικρής διάρκειας σε υπεραστικές οδούς, 2.2.1 «Στένωση λωρίδας σε οδό με μεγάλη κυκλοφορία» με εμπλουτισμένη εργοταξιακή σήμανση βασιζόμενη στο τυπικό σχέδιο 2.1.1 «Στένωση λωρίδας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βέροια, 22 Ιουλίου 2020 Α Π Ο Φ Α Σ Η Υπ. Αρίθμ. 41/2020 σε οδό με μεγάλη κυκλοφορία» για εργοτάξιο μακράς διάρκειας, για ζώνη κάτω των 50m), τα δε μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι βασισμένα στις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ), σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ΔΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ Β905/20-05-2011), προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες και απαιτήσεις σε συνδυασμό με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Επιπρόσθετα της σήμανσης θα υπάρχουν δύο σηματωροί σε κάθε κατεύθυνση, οι οποίοι θα βρίσκονται στην αρχή και στο τέλος των τμημάτων εκτέλεσης εργασιών λειτουργώντας βοηθητικά στη ρύθμιση της
κυκλοφορίας.

Β. Η εγκεκριμένη σήμανση θα τοποθετείται, έκαστη ημέρα πραγματοποίησης των εργασιών, πριν την έναρξη αυτών και σε κάθε περίπτωση μετά την 07:00΄ώρα και θα απομακρύνεται μετά το πέρας των εργασιών και σε κάθε περίπτωση πριν τη δύση του ηλίου, οπότε η οδός θα αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία απόλυτα καθαρή από φερτές και ξένες ύλες και ασφαλής για την κυκλοφορία των οχημάτων.

Γ. Πέραν της εγκεκριμένης σήμανσης θα πρέπει:
1. Να εξασφαλίζεται η ασφαλή πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών οχημάτων, από και προς τους χώρους εργασιών.
2. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς.
3. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλή διέλευση οχημάτων έκτακτης Ανάγκης.
4. Κατά την διάρκεια των εργασιών θα λαμβάνεται μέριμνα για την πιθανή κίνηση που μπορεί να προκύψει από τους δημοτικούς δρόμους, που συμβάλλουν στο τμήμα της οδού που εκτελούνται εργασίες και είναι αποκλεισμένη, με τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και ενός σηματωρού (σημαιοφόρου) για την διευθέτηση της κίνησης όταν προκύψει.
5. Καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα παρακολουθείται και θα συντηρείται η εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση τόσο από τον κύριο του έργου, Τ.Ο.Ε.Β., όσο και από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας με αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των κυκλοφοριακών μέτρων σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο κυκλοφορίας της περιοχής.
6. Σε κάθε περίπτωση η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας οφείλει να διασφαλίσει την μη ύπαρξη παράγοντα που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα και να διασαλεύσει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στην Ε.Ο. [3] Από Σ.Σ. Νάουσας – Νάουσα – Δ.Δ. Κάτω Βερμίου, στην πόλη της Νάουσας