Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διεξαγωγή του 20ου Δρόμου Θυσίας, στην πόλη της Νάουσας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52§2 Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη σχετική προκήρυξη του αγώνα δρόμου με την ονομασία «20ος Δρόμος Θυσίας».
3. Το έγγραφο του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.
4. Την υπ’ αριθ. 4843/24/990899 από 15-05-2023 Αναφορά – Πρόταση Α.Τ. Νάουσας, με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης
και
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διεξαγωγή του 20ου ιστορικού και επετειακού Δρόμου Θυσίας, στην πόλη της Νάουσας,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο

Α. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός είδους οχημάτων, την Κυριακή 19-05-2024 και
κατά τις ώρες από 09:00΄ έως 12:30΄.στις κάτωθι οδούς από όπου θα διέρχονται οι δρομείς
κατά τη διάρκεια της διαδρομής των 6.500μ.:
1. Μ. Αλεξάνδρου (αφετηρία και τερματισμός),
2. Αφών Λαναρά και Πεχλιβάνου,
3. Φ. Κοκκίνου από τη συμβολή της με την οδό Αρτιστοτέλους έως την συμβολή της με την οδό Σπ. Λαναρα,
3. Σπ. Λαναρά,
4. Γ. Σεφέρη, από τη συμβολή της με την οδό Καζαντζάκη έως τη συμβολή της με την οδό Α. Κόκκινου,
5. Αριστ. Κοκκίνου από την συμβολή της με την οδό Σεφέρη έως την συμβολή της με την οδό Καζαντζάκη,
6. Καρατασίου,
7. Σοφρωνίου, από την συμβολή της με την οδό Περδικάρη έως την συμβολή της με την οδό
Ρήγα Φεραίου,

8. Αγ. Δημητρίου, από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Νικολάου έως τη συμβολή της με την οδό Δημ. Χρυσοχόου,
9. Δ. Χρυσοχόου, από τη συμβολή της με την οδό Αγ. Δημητρίου έως τη συμβολή της με την οδό Στ. Μπάλια),
10. Στ. Μπάλια,
11. Π. Μελά, από τη συμβολή της με την οδό Στ. Μπάλια έως τη συμβολή της με την οδό Ρ.
Φεραίου,
12. Ρ. Φεραίου, από τη συμβολή της με την οδό Π. Μελά έως τη συμβολή της με την οδό
Περδικάρη,
13. Περδικάρη, από την συμβολή της με την οδό Ρ. Φεραίου έως την οδό Κωνσταντινίδη),
14. Κων/νιδη,
15. Πλατεία Καρατάσου, από τη συμβολή της με την οδό Κων/νιδη έως τη συμβολή της με την οδό Στουγιαννάκη,
16 Στουγιαννάκη, από τη συμβολή της με Πλ. Καρατάσου έως τη συμβολή της με την οδό
Ζαφειράκη,
17. Ζαφειράκη, από τη συμβολή της με την οδό Στουγιαννάκη έως τη συμβολή της με την οδό Δημ. Βλάχου,
18. Δημ. Βλάχου, από τη συμβολή της με την οδό Ζαφειράκη έως τη συμβολή της με την οδό Τσ. Καρατάσου,
19. Τσ. Καρατάσου, από τη συμβολή της με την οδό Δ. Βλάχου έως τη συμβολή της με την οδό Χ’’Κουρκούτα,
20. Χ. Κουρκούτα,
21. Αγ. Παρασκευής, από την οδό Χ. Κουρκούτα έως τη συμβολή της με την οδό Ανταρτών,
22. Ανταρτών, από την συμβολή της με την οδό Αγ. Παρασκευής έως την συμβολή της με την οδό Γεννηματά,
23. Γεννηματά, από την συμβολή της με την οδό Ανταρτών έως την συμβολή της με την οδό Στ. Χωνού,
24. Στ. Χωνού, από τη συμβολή της με την οδό Γεννηματά έως τη συμβολή της με την οδό
Πετρίδη,
25. Πετρίδη, από τη συμβολή της με την οδό Στ. Χωνού έως την οδό Μ. Αλεξάνδρου.
Β. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, της στάσης και στάθμευσης όπου αυτή επιτρέπεται,
παντός είδους οχημάτων, στην οδό Μ. Αλεξάνδρου, από τη συμβολή της με την οδό Μπιγκάνου έως την συμβολή της με την οδό Β. Φιλίππου, την Κυριακή 19-05-2024 και κατά τις ώρες από 08:00΄ έως 14:00΄.
Γ. Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης όπου αυτή επιτρέπεται, παντός είδους
οχημάτων, την Κυριακή 19-05-2024 και κατά τις ώρες από 08:00΄ έως 11:00΄.στις οδούς:
1. Ηρωίδων, από τη συμβολή της με την οδό Στουμπάνων έως τη συμβολή της με την οδό Αγ. Νικολάου,
2. Αγ. Νικολάου, από τη συμβολή της με την οδό Ηρωίδων έως τη συμβολή της με την οδό Αγ. Δημητρίου.

Άρθρο 2ο

Α. Σε περίπτωση λήξης του αγώνα νωρίτερα από τις 14:00΄, η οδική κυκλοφορία θα
αποκαθίσταται σταδιακά με εντολή του επικεφαλής των αστυνομικών μέτρων.
Β. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τη διοργανώτρια αρχή, με μέριμνα και επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρωικής Πόλεως
Νάουσας, καθώς επίσης τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με την
απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011, ΦΕΚ 905, τ.Β΄ 20-05-2011).
Γ. Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας στις παραπάνω οδούς, θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών, με μέριμνα και φροντίδα του Αστυνομικού Τμήματος Νάουσας και σε συνεργασία τους εθελοντές της διοργανώτριας αρχής, οι οποίοι θα φέρουν φωσφορούχο γιλέκο και ερυθρές σημαίες. Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς.
Δ. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής
Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και γενικώς οχήματα έκτακτης ανάγκης, η
διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και μόνο κατόπιν
ενημέρωσης των επικεφαλής των αστυνομικών μέτρων.
Ε. Το Αστυνομικό Τμήμα Νάουσας εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων μέτρων
κυκλοφοριακής ασφάλειας, εφόσον απαιτηθεί.

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την
τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύς των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ανδρέας ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

ΑΠΟΦΑΣΗ_9ΑΚΓ46ΜΤΛΒ-Ο1Κ

Προηγούμενο άρθροΠρωτοβουλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για την καθιέρωση της 9ης Φεβρουαρίου ως «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας»
Επόμενο άρθροΝίκος Ανδρουλάκης: «Χιλιάδες αγρότες είναι υπό ομηρία κι ευάλωτοι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής»