Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Κεντρικής, στην πόλη της Βέροιας

 Ο αναπληρωτής Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια
μεταφοράς εξοπλισμού καταστήματος, επί της οδού Κεντρικής, στην πόλη της Βέροιας,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο
Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων, στην οδό Κεντρικής, από
τη συμβολή της με την οδό Μ. Αλεξάνδρου έως και τη συμβολή της με την οδό
Ζωγιοπούλου, τη Δευτέρα 10-08-2020 και τη Τρίτη 11-08-2020, κατά τις ώρες από
15:00΄ έως 17:00΄ έκαστης ημέρας.

Άρθρο 2ο
α) Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων
θα πραγματοποιείται από παρακείμενες οδούς. Από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν
επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς.
β) Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον αιτούντα, με
μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βέροιας και η εγκεκριμένη σήμανση,
καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με την εγκεκριμένη
τεχνική μελέτη, βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-05-2011)
Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

γ) Από την παραπάνω απαγόρευση, εξαιρούνται:

i) το υπ’ αριθ. EKA – 7465 γερανοφόρο όχημα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την ανωτέρω
μεταφορά,
ii) τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας και γενικώς οχήματα εκτάκτου ανάγκης, η διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται,
σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και εφόσον αυτό απαιτηθεί από τις επικρατούσες
συνθήκες.

Διαβάστε τις ρυθμίσεις εδώ