Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Ανατολικής Παράκαμψης της Ε.Ο. 4 (Νέα Περιφερειακή Οδός)

Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας

αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης έκτακτων εργασιών ασφαλτόστρωσης και των δύο λωρίδων κυκλοφορίας, της υπ. αριθμ. Ε.Ο.4 «Αλεξάνδρεια − Βέροια – Ανατολική παράκαμψη Βέροιας Όρια Ν. Κοζάνης» και συγκεκριμένα στην ανατολική παράκαμψη Βέροιας (Νέα Περιφερειακή Οδός) από Α/Κ Δικαστηρίων έως διασταύρωση της Ε.Ο.4 με την οδό Στρατού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Την Δευτέρα, 01-06-2020 και Τρίτη, 02-06-2020 και από 07:00’ ώρα έως την δύση του
ηλίου, έκαστης ημέρας, την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων στο προαναφερόμενο τμήμα της
οδού, από το εναπομείναν ρεύμα κυκλοφορίας της άλλης κατεύθυνσης κάθε φορά, στα κατωτέρω
τμήματα, με μέγιστο μήκος εργοταξιακής ζώνης τα 500 μ., ως εξής:
Α. από την Χ/Θ 0+000 έως και την Χ/Θ 2+500, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς
την διασταύρωση της Ε.Ο.4 με την Λ. Στρατού, καθώς και
Β. από την Χ/Θ 2+500 έως και την Χ/Θ 0+000, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς
Α/Κ Δικαστηρίων,
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα επαναλαμβάνονται ανά 500 μ., μέχρι αποπεράτωσης των
εργασιών.

Άρθρο 2ο

Α. Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε συνολικό μήκος 2.500 μ. περίπου από Χ.Θ.
0+000 (100 μ. μετά από τον ισόπεδο κόμβο των Δικαστηρίων), με κατεύθυνση προς διασταύρωση με
Λ. Στρατού στην Χ.Θ.2+500 της Ανατολικής παράκαμψης της Ε.Ο.4 και συγκεκριμένα σε επιμέρους
τμήματα μήκους εργοταξιακής ζώνης των 500 μ. σε δύο φάσεις:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Βέροια, 29 Μαΐου 2020
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Υπ. Αρίθμ. 34/2020
2
Α’ Φάση: θα γίνει αποκλεισμός στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας από Α/Κ Δικαστηρίων προς την διασταύρωση με Λ. Στρατού, συνολικού μήκους 500μ. και εμβαδού 2.200 τ.μ. και η κυκλοφορία θα γίνεται εναλλάξ στην αριστερή λωρίδα, συνολικού πλάτους 4,00 μ. με την βοήθεια εργοταξιακών φωτεινών σηματοδοτών και σηματωρών.
Β’ Φάση: μετά το τέλος εργασιών στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, η οποία θα δίνεται σε κυκλοφορία, θα γίνει αποκλεισμός στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας από Α/Κ Δικαστηρίων προς την διασταύρωση με Λ. Στρατού, συνολικού μήκους 500μ. και εμβαδού 2.200 τ.μ. και η κυκλοφορία θα γίνεται εναλλάξ στην δεξιά λωρίδα, συνολικού πλάτους 4,00 μ. με την βοήθεια εργοταξιακών φωτεινών σηματοδοτών και σηματωρών.
Β. Σε περίπτωση εμφάνισης έντονων καιρικών φαινομένων (βροχόπτωση, δυνατοί άνεμοι, κ.λ.π.) δεν θα πραγματοποιηθεί έναρξη των εν λόγω εργασιών.
Γ. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, η εργοταξιακή σήμανση θα είναι σύμφωνη με την ανωτέρω με α/α 2 εγκεκριμένη μελέτη, (εργοτάξιο μακράς διάρκειας σε υπεραστικές οδούς, με εναλλάξ κυκλοφορία), τα δε μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι βασισμένα στις Προδιαγραφές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ), σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ΔΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ Β905/20-05-2011), προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες και απαιτήσεις σε συνδυασμό με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Δ. Μετά το πέρας των εργασιών και μέχρι την αποκατάσταση της διαγράμμισης, ο δρόμος
θα αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία, με προσωρινή στικτή διαγράμμιση σε όλο το υπό
επέμβαση τμήμα της οδού. Γίνεται μνεία, ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών, δε θα υφίσταται
οριζόντια σήμανση-διαγράμμιση της οδού.
Ε. Η εγκεκριμένη σήμανση θα τοποθετείται, έκαστη ημέρα πραγματοποίησης των εργασιών, πριν την έναρξη αυτών και σε κάθε περίπτωση μετά την ανατολή του ηλίου και θα απομακρύνεται μετά το πέρας των εργασιών και σε κάθε περίπτωση πριν τη δύση του ηλίου, οπότε η οδός θα αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία απόλυτα καθαρή από φερτές και ξένες ύλες και ασφαλής για την
κυκλοφορία των οχημάτων με την τοποθέτηση όμως προειδοποιητικών πινακίδων για δρόμο χωρίς διαγράμμιση για την ενημέρωση των οδηγών, από τον ανάδοχο του έργου, με μέριμνα και υπό την επίβλεψη της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. Πέραν της εγκεκριμένης σήμανσης θα πρέπει:
1. Να διασφαλίζεται η μη ύπαρξη παράγοντα που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα και να
διασαλεύσει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.
2. Να εξασφαλίζεται η ασφαλή πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών οχημάτων, από και προς τους χώρους εργασιών.
3. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή των προτεινόμενων κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων να μην επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς.
4. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλή διέλευση οχημάτων
έκτακτης Ανάγκης.
5. Κατά την διάρκεια των εργασιών θα λαμβάνεται μέριμνα για την πιθανή κίνηση που μπορεί να προκύψει από τους δημοτικούς δρόμους, που συμβάλλουν στο τμήμα της οδού που εκτελούνται εργασίες και είναι αποκλεισμένη, με τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και ενός σηματωρού (σημαιοφόρου) για την διευθέτηση της κίνησης όταν προκύψει.
6. Όπου κρίνεται απαραίτητο θα καλυφθούν τυχόν υφιστάμενες πινακίδες.

Διαβάστε όλες τις Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Ανατολικής Παράκαμψης της Ε.Ο. 4 (Νέα Περιφερειακή Οδός).