Πρόσληψη 8 ατόμων για κάλυψη εποχικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας (αιτήσεις έως Πέμπτη 15 Ιουνίου)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2023
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας (Δημοτικό Κολυμβητήριο), που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Κλάδος/Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

100

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ/

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

εν ελλείψει

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

4 ΜΗΝΕΣ

2

101

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ–ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ–ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

4 ΜΗΝΕΣ

1

102

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΔΕ

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ/ ΣΤΡΙΩΝ

ΔΕ

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ/ ΣΤΡΙΩΝ

(για πισίνα)

4 ΜΗΝΕΣ

2

103

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ/

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

4 ΜΗΝΕΣ

2

104

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΥΕ

ΦΥΛΑΚΩΝ /

ΥΕ

ΦΥΛΑΚΩΝ

4 ΜΗΝΕΣ

1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση κατά περίπτωση με κωδικό εντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας, οδός Βεροίας – Δημοτικό Κολυμβητήριο, Τ.Κ. 59300 Αλεξάνδρεια, υπόψη κας Ανθής Παπαδοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2333053452 – 53450).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες
(από Τρίτη 6/6/2023 έως και Πέμπτη 15/06/2023)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Α.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΑΥΡΗΣ

Προηγούμενο άρθροΜε 2 υποψήφιου το Μ-Λ ΚΚΕ στην Ημαθία για τις εκλογές στις 25 Ιουνίου
Επόμενο άρθροΟμοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας: «ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΘΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ»