Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας (Τρίτη 30.11.2021 – Ώρα 18:00, μέσω τηλεδιάσκεψης)

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 30η του μηνός Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης και σύμφωνα με τις 60249/22-09-2020 και υπ’ αριθ.643/69472/2409-201 Εγκυκλίους και την με Αριθμ. αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5401) ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου στις 30/11/2021

 

 

 

 

Θέμα

1 Επικαιροποίηση της με αριθ. 119/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας «Έκθεση, συζήτηση και λήψη απόφασης επί της Εκκαθάρισης της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Νάουσας με την επωνυμία “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΕΡΜΙΟΥ – ΤΡΙΑ ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και διακριτικό τίτλο “ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΑΟΥΣΑΣ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΗΓΑΔΙΑ Α.Ε.”.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

 

Θέμα

2 15η Αναμόρφωση ή μη, Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 2021 (Τεχνική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Πολεοδομίας.

 

 

Θέμα

3 16η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 2021 (Οικονομική Υπηρεσία ), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

 

Θέμα

4 Έγκριση ή μη έκθεσης εννιαμήνου (01/01/2021 – 30/09/2021), για την εκτέλεση του προϋπολογισμού έτους 2021.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

Θέμα

5 Έγκριση ή μη, Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2022.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Πολεοδομίας.

 

Θέμα

6 Δωρεάν Παραχώρηση τάφου, Δωρεάν ταφή & Δωρεάν Κατασκευή Μνημείου του Αποβιώσαντα ΤΣΙΜΠΡΗ ΑΣΤΕΡΙΟΥ του Θωμά.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

 

 

Θέμα

7 Γνωμοδότηση επί της Διαβίβασης φακέλου Μελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (και των συνοδών του έργου) συνολικής ισχύος 19,018ΜW, με ονομασία «Πολυπλάτανος 1,2,3,4,5) που θα εγκατασταθεί στη θέση Πολυπλάτανος, στην ΔΕ Ειρηνούπολης, Ανθεμίων και Νάουσας, ΠΕ Ημαθίας, ΠΚΜ (ΠΕΤ: 201235422), (ΠΕΤ: 2101444723), (ΠΕΤ: 2101444822), (ΠΕΤ: 2101444921), (ΠΕΤ: 2101445027.

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

 

Θέμα

 

8

Απαλλαγή των επιχειρήσεων,  εντός χωρικής  αρμοδιότητας  του Δήμου Νάουσας,  από τα τέλη κοινοχρήστων χώρων έτους 2021, λόγω  COVID-19.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

 

Θέμα

9 Τροποποίηση ή μη της 60/2015 απόφασης της Κοινότητας Νάουσας «Καθορισμός κοινόχρηστων χώρων για θρησκευτικά πανηγύρια & εμποροπανηγύρεις και λοιπές εκδηλώσεις.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

 

 

 

Θέμα

 

 

 

10 α) Έγκριση ή μη διαδικασίας εκμίσθωσης 25ετίας, με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, τμήματος  του αγροτεμαχίου 873, και τοπογραφικού διαγράμματος Ε ( Α-Β-Γ-Δ-Α) =  20.000 τμ., της Τοπικής Κοινότητας Μονοσπίτων, για δενδροκαλλιέργεια.

β) Καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπρασίας, για την μακροχρόνια εκμίσθωση δημοτικής έκτασης της Τοπικής Κοινότητας Μονοσπίτων, για τμήμα του υπ’ αριθμόν 873 τεμάχιο (20.000 τμ), για 25 έτη και των όρων αυτής για δενδροκαλλιέργεια.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

 

 

 

 

Θέμα

11 α) Έγκριση ή μη διαδικασίας εκμίσθωσης 25ετίας, με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, τμήματος του αγροτεμαχίου 860, και τοπογραφικού διαγράμματος Ε                      ( Α1,Α2,Α3,Α4,Α5,Α6,Α1) =  22.500 τμ., της Τοπικής Κοινότητας Μονοσπίτων, για αγροτική καλλιέργεια.

β) Καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπρασίας, για την μακροχρόνια εκμίσθωση δημοτικής έκτασης της Τοπικής Κοινότητας Μονοσπίτων, για τμήμα του υπ’ αριθμόν 860 τεμάχιο (22.500 τμ), για 25 έτη και των όρων αυτής για αγροτική καλλιέργεια .

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

 

Θέμα

12 Έγκριση ή μη παράτασης των μισθώσεων των αγροτεμαχίων του Δ.Δ. Ειρηνούπολης που λήγουν κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του έτους 2022, έως 20/10/2022, για καλλιέργεια μονοετών φυτών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

Θέμα

13 Αποδοχή 7ης, 8ης και 9ης Μηνιαίας τακτικής Επιχ/σης έτους 2021 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

 

Θέμα

14 Αποδοχή επιχορήγησης με  Αρ. Εντολής 77182/21 του ΥΠ.ΕΣ., για την “Κάλυψη  δαπάνης Μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. σε σχολικές μονάδες Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας εκπ/σης για το διάστημα έως και τον Δεκέμβριο 2021.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

 

Θέμα

15 Αποδοχή επιχορήγησης για την Κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών των Σχολείων έτους 2021- Δ. Κατανομή.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

 

Θέμα

16 Έγκριση ανάκλησης ή ακύρωση (παύση ισχύος) άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου του Χαλκιά Δημητρίου του Αθανασίου στο Αγγελοχώρι Νάουσας,  λόγω θανάτου και μη ύπαρξης κληρονομικής διαδοχής στο δικαίωμα.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

Θέμα

17 Έγκριση ή μη Προϋπολογισμού  έτους 2022 της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Ατόμων, Ειδικώς Αναγνωρισμένου Φιλανθρωπικού Σωματείου  Νάουσας ( Γηροκομείο ).

Εισηγητής: Δήμαρχος

 

Θέμα

18 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών που ενσωματώνονται στα έργα του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Πολεοδομίας.

 

Θέμα

19 Αποδοχή ή μη της Μελέτης Εργοταξιακής Σήμανσης για το έργο: «Κατασκευή κλειστού αγωγού / δικτύου άρδευσης αγροκτήματος Νέας Στράντζας Νάουσας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Πολεοδομίας.

 

Θέμα

20 Μεταβολές ή μη, σχολικών μονάδων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Εξωστρέφειας & Ευρωπαϊκών Θεμάτων.

 

Θέμα

21 Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας, Υγείας και Αθλητισμού.

 

Θέμα

22 Σύστασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικών- Νηπιαγωγείων Δήμου Νάουσας»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας, Υγείας και Αθλητισμού.

 

Θέμα

23 Σύστασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίων – Λυκείων Δήμου Νάουσας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας, Υγείας και Αθλητισμού.

 

Θέμα

24 Εκποίηση ή μη άχρηστων μεταλλικών αντικειμένων Δήμου Η.Π. Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

 

Θέμα

25 Αποδοχή ή μη παραχώρησης ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου Θεσσαλονίκης με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ-8757 στο Δήμο Η. Π. Νάουσας για χρονικό διάστημα δύο ετη, ήτοι έως 28/09/2022.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας

 

 

Θέμα

26 Παραχώρηση ή μη προς διάθεση χρήσεως ενός Λεωφορείου μεταφοράς προσωπικού από το Δήμο Η.Π. Νάουσας στο Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων(Φο.Δ.Σ.Α) Κεντρικής Μακεδονίας για δύο έτη.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας

 

Θέμα

27 Μεταφορά διαχείρισης συστάδων από τον εγκεκριμένο πίνακα υλοτομίας του 2021 του Δημοτικού δάσους Νάουσας στο 2022.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας

 

Θέμα

28 Α. αποδοχή αγοράς μετοχών και έγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του Δήμου Νάουσας στην Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε.

Β. εξουσιοδότηση υπογραφής συμβολαίου και κάθε εγγράφου για το σκοπό αυτό.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Προηγούμενο άρθροΤάσος Μπαρτζώκας: Η ανάδειξη της Ημαθίας ως τουριστικού προορισμού στο επίκεντρο!
Επόμενο άρθροΚΙΝ.ΑΛ: Την Κυριακή 28/11 το 40ήμερο μνημόσυνο της Φώφης Γεννηματά