Πρόσκληση συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

«Πρόσκληση  σύγκλησης  Οικονομικής Επιτροπής»

 

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί στις  06-06-2023, ημέρα  της εβδομάδος Τρίτη,  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και  ώρα 13:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης. Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  20ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2023

1

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στην  «Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας»  και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

2

 

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στoν  Εκπολιτιστικό γυμναστικό σύλλογο Νάουσας «ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

3

 

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Κοπανού» (2η κατάσταση δαπανών 2023– ΚΑΕ 80.8251.002).

4

 

Εισηγητική Έκθεση για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού έτους 2023 τριμηνιαία έκθεση (1-1-2023 έως 31-3-2023).

5

 

8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2023  Δήμου Η.Π. Νάουσας (Ο.Υ.) – Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

6
Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη 2ης πρόσθετης πράξης επί του υπ’ αριθμ. 5036/7-5-2021 Δανειστικού συμβολαίου του Ταμείου παρακαταθηκών & Δανείων και εξειδίκευση της πίστωσης.
7

Έγκριση ή μη δαπάνης προμήθειας νέας κινηματογραφικής οθόνης προβολής στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας “Μελίνα Μερκούρη” και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

8

 

Έγκριση 2ου πρακτικού του   Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού του έργου “Ανάπλαση κεντρικών οδών πόλης Νάουσας”, Α.Μ.: 12/2022, προϋπολογισμού 375.700€ (με Φ.Π.Α.)”

9

Έγκριση και παραλαβή ή μη  τμηματικών μελετών (οριστική στατική μελέτη, μελέτη εφαρμογής ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης και μελέτη εφαρμογής συγκοινωνιακών έργων) της μελέτης με τίτλο ‘Μελέτη κατασκευής νέας γέφυρα ποταμού ‘Αράπιτσα’ στη θέση ‘Νοσοκομείο’ πόλης Νάουσας’”

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Προηγούμενο άρθροΜ-Λ ΚΚΕ: Από Χρήστο Κάτσικα, Τάξη και πατρίδα!
Επόμενο άρθροΥποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην Β’ φάση του Πιλοτικού Προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία»