Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Δευτέρα 08.03.2021, ώρα 10:00 έως 11:00)

Προς:  Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση  σύγκλησης  Οικονομικής Επιτροπής »

Καλείστε να προσέλθετε σε δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου), τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την  08 /03/2021, ημέρα Δευτέρα  και  ώρα από  10 π .μ. έως  11 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

               

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ       

1

      Ανάκληση της υπ’ αρ. 31/2021 απόφασης της Ο.Ε. και λήψη νέας : Έγκριση ή μη δαπάνης

προμήθειας  συσκευών φορολογικού μηχανισμού (ειδική ασφαλής διάταξη ηλεκτρονικών υπογραφών) και Ολοκληρωμένου Συστήματος επιτραπέζιου (desktop) Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Η/Υ για τα υπό ίδρυση υποκαταστήματα πωλητηρίων σουβενίρ σε κτίρια του Δήμου Η.Π. Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

2

’Ορισμός  Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών’’ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020», (ΑΡ.ΜΕΛ.:11/2020)

3

Συγκρότηση ‘’Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους’’ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ» , (με A.M.: 22/2019)

4

Σύσταση και χορήγηση Πάγιας Προκαταβολής  Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας έτους 2021

5

Σύσταση και χορήγηση Πάγιας Προκαταβολής  Δήμου Νάουσας έτους 2021-Βοργιατζίδης Αλέξανδρος

6

Σύσταση και χορήγηση Πάγιας Προκαταβολής  Δήμου Νάουσας έτους 2021-Αρβανιτάκη Αντωνία

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Καραγιαννίδης Αντώνιος

Προηγούμενο άρθροΣύγκληση του Π.Σ. Κ. Μακεδονίας σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021
Επόμενο άρθροΈκκληση για αίμα για τον μικρό Βαγγέλη από τα Γιαννιτσά