Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 

Καλείστε να προσέλθετε   στην έκτακτη (λόγω του κατεπείγοντος για την έγκαιρη λήψη αποφάσεων για την  κατάρτιση του προϋπολογισμού ) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας η οποία θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα  και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την      ημέρα  της εβδομάδος  Τετάρτη   και  ώρα από  13:00 μ.μ.    για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022, Τεύχος Α), –  «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ:

Επείγει η έγκαιρη λήψη απόφασης για την κατάρτιση του προϋπολογισμού (απαιτείται απόφαση οικονομικής επιτροπής και πριν την γνώμη του παρατηρητηρίου για το σχέδιο του Προϋπολογισμού και μετά  σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 31810/10-9-2022) και η  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  σε κάθε περίπτωση πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 31-12-2022 .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  54ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1

Αναπροσαρμογή ή μη τελών και Δικαιωμάτων του Δήμου Νάουσας έτους 2023-εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

2

Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δ.Η. Π. Νάουσας έτους 2023 για να παράσχει γνώμη το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας  ΟΤΑ  και την  εισήγηση του (με αιτιολογική έκθεση) στο Δημοτικό Συμβούλιο

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Προηγούμενο άρθροΣε αυξημένη επιφυλακή οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την αντιμετώπιση των έντονων καιρικών φαινομένων λόγω της κακοκαιρίας ‘ARIEL’
Επόμενο άρθροΕρωτήματα για τη σκοπιμότητα του προγράμματος «Multaka» και των κοινών αναφορών και αξιών του περίλαμπρου ελληνικού πολιτισμού με τους πολιτισμούς των χωρών προελεύσεως των «μεταναστών», οι οποίοι απλά δεν υφίστανται ή είναι απείρως υποδεέστεροι του δικού μας