Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας: Ανακοίνωση για την αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες

«Δημοσίευση κοινής υπουργικής απόφασης για την οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια (εκτός επαγγελματικών χρήσεων) που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 15ης και 16ης Νοεμβρίου 2017 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας»

Με την υπ’ αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Κ.Ε./11226πε/Α325/05-03-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β’ με αριθμό 873 στις 13-03-2019, οριοθετήθηκαν οι περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας οι οποίες επλήγησαν από τις πλημμύρες της 15ης και 16ης Νοεμβρίου 2017 και για τις οποίες θα χορηγηθεί Στεγαστική Συνδρομή, με την παροχή στεγαστικής/πιστωτικής βοήθειας, για κτίρια εκτός επαγγελματικών χρήσεων.
Για τον Δήμο Αλεξάνδρειας οι περιοχές που οριοθετήθηκαν είναι:
Από την Δημοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας
– Δημοτική Κοινότητα Αλεξάνδρειας
– Τοπική Κοινότητα Λουτρού
Από την Δημοτική Ενότητα Πλατέως
– Δημοτική Κοινότητα Πλατέος
– Τοπική Κοινότητα Κλειδίου

Για τον Δήμο Βέροιας οι περιοχές που οριοθετήθηκαν είναι :
Από την Δημοτική Ενότητα Βέροιας:
Δημοτική Κοινότητα Βέροιας οκισμοί Μέσης και Κυδωνοχωρίου που συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω Δημοτική Κοινότητα, (βλ. ΦΕΚ Απογραφής 2011).
Η χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής αφορά την αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια, εκτός των επαγγελματικών χρήσεων, που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες της 15ης και 16ης Νοεμβρίου 2017.
Αρμόδια Υπηρεσία για την υποβολή αιτήσεων και γενικά του έργου αποκατάστασης των ζημιών είναι η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.–Β.Ε./Ναυαρίνου 28, 3ος όροφος, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη, Ε-mail: daefkbe@ggde.gr).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
1. Ο/Η ιδιοκτήτης/-τρια ή ο/η διαχειριστής/-στρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας) κτιρίου που έχει πληγεί από τις πλημμύρες του θέματος, εφόσον επιθυμεί τον έλεγχό του και την έκδοση έκθεσης αυτοψίας, πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Β.Ε.) αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίριο, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της ως άνω απόφασης.
2. Ο/Η ιδιοκτήτης/-τρια ή ο/η διαχειριστής/-στρια (σε περίπτωση διηρημένης ιδιοκτησίας) κτιρίου που έχει πληγεί από τις πλημμύρες του θέματος προκειμένου να καθοριστεί δικαιούχος Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση ζημιών, πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Β.Ε. Ναυαρίνου 28, 3ος όροφος, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη, Ε-mail: daefkbe@ggde.gr). αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση Άδειας Επισκευής και χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής ή για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για Ανακατασκευή, εντός προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της ως άνω απόφασης.
Η Στεγαστική Συνδρομή χορηγείται για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτιρίων, εκτός επαγγελματικών χρήσεων, που έχουν υποστεί βλάβες από τις πλημμύρες. Επισημαίνεται ότι η υπολογιζόμενη Στεγαστική Συνδρομή ανακατασκευής δύναται να χρησιμοποιηθεί για αυτοστέγαση ή για αποπεράτωση ιδιόκτητου κτιρίου.
Η Στεγαστική Συνδρομή συνίσταται από 60% Δωρεάν Κρατική Αρωγή (από την Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Β.Ε.) και 40% Άτοκο Δάνειο (από πιστωτικά ιδρύματα).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της ως άνω απόφασης ηλεκτρονικά είτε από τη σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (http://www.et.gr/index.php/anazitisi-fek) αναζητώντας το σχετικό ΦΕΚ (872/Β’/13-03-2019) είτε από το πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://opendata.diavgeia.gov.gr/) αναζητώντας τη σχετική απόφαση με τον ΑΔΑ: ΩΑΗΙ465ΧΘΞ-Θ6Φ.