Παράταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της Εγνατίας Οδο

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 §2 Ν.2696/99 “Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Η υπ’ αριθμ. 2502/2/802-α’ με ( ΑΔΑ:Ψ24Ο46ΜΤΛΒ-6ΟΑ) από 30-07-2020 Απόφαση
Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας.
3. Το υπ’ αριθ. 2020/00332/72139Β από 01-09-2020 έγγραφο της «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.»,
4. Το υπ’ αριθ. 89806 από 08-09-2020 έγγραφο της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»,
5. Την υπ’ αριθ. 4842/20/1937560 από 09-09-2020 Αναφορά – Πρόταση Τ.Τ. Βέροιας, με
την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης

και

Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τις εργασίες
κοπής μεγάλων δένδρων, επί της Εγνατίας Οδού και στους δύο κλάδους κυκλοφορίας των
τμημάτων από (Α/Κ) Βέροιας έως (Α/Κ) Κλειδίου και αντίστροφα,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο Μονό:

Α. Την παράτασης ισχύος της ανωτέρω με α/α 2 Απόφασής μας έως και την Δευτέρα 30-
11-2020, καθότι οι εν θέματι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί, σύμφωνα με την ανωτέρω
α/α 3 σχετική αίτηση.
Β. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στην ανωτέρω με α/α 2 σχετική Απόφαση του
προοιμίου της παρούσης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Διονύσιος ΚΟΥΓΚΑΣ
Αστυνομικός Διευθυντής