Νάουσα: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020

Καλείστε να προσέλθετε στη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27-03-2020,

ημέρα Παρασκευή ώρα από 10:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύει σήμερα.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ   ΘΕΜΑΤΩΝ   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΝ   27-032020 

                                               ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

Έγκριση ή μη του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2020 του Δ.Η.Π. Νάουσας και εισήγησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο

2

Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δ.Η.Π. Νάουσας έτους 2020 και υποβολή του με εισήγησή του (αιτιολογική έκθεση) στο Δημοτικό Συμβούλιο

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Καραγιαννίδης Αντώνιος