Νάουσα: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020

Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση
Μαζί από απόσταση

Καλείστε να προσέλθετε στη δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27-03-2020,

ημέρα Παρασκευή ώρα από 10:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύει σήμερα.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ   ΘΕΜΑΤΩΝ   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΝ   27-032020 

                                               ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

Έγκριση ή μη του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2020 του Δ.Η.Π. Νάουσας και εισήγησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο

2

Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δ.Η.Π. Νάουσας έτους 2020 και υποβολή του με εισήγησή του (αιτιολογική έκθεση) στο Δημοτικό Συμβούλιο

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Καραγιαννίδης Αντώνιος