Νάουσα: Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί την 29/11/2022, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα, την με αριθμό 380 αρ. πρωτ. 39456/15-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την KYA Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 61055/27.10.2022 (ΦΕΚ 5563/27.10.2022 Β’)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 53ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1 Απόφαση προσφυγής ή μη στο άρθρο 152 του Ν 3463/2006 κατά της υπ αριθμ 244467/16-11-2022 απόφασης της Α.Δ.Μ.Θ. και έγκριση ή μη νέων όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης των λημμάτων των συστάδων 27α, 27β, 27γ, 27δ, 27ε, 29α, 29β, 29γ, 29δ, 37 και 38α του Δημοτικού Δάσους για το 2022 με νέες τιμές
2 Αποδοχή ή μη αιτήματος του Κάρτα Γεώργιου του Βασιλείου προς τον Δήμο Νάουσας για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το όχημά του
3 Έγκριση λογαριασμού απόδοσης εντάλματος προπληρωμής στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για ηλεκτρικές παροχές και Φ.Ο.Π. από τον υπάλληλο του Δήμου Λούκαρη Κυριάκο
4

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στο Λύκειο Ελληνίδων παράρτημα Νάουσας και εξειδίκευση

της εγγεγραμμένης πίστωσης

5 Έγκριση 1ου πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προδιαγραφών για τον διεθνή δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμού για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης κτιρίων, καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και Βελτιωτικών – χημικών παρασκευασμάτων προστασίας αυτοκινήτων, για τα οχήματα, του Δήμου Νάουσας και τα Νομικά του Πρόσωπα», για ένα έτος, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.118.358,00€ άνευ Φ.Π.Α.»
6

Διαγραφή στον Χ.Κ. 167/2022

7 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή Δήμου Νάουσας (4η) έτους 2022 (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΔΟΥΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
8

 

Έγκριση ή μη δαπάνης εκτύπωσης ημερολογίου για τις ανάγκες προώθησης της κοινωνικής δράσης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Η.Π. Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

9

«Εξώδικος συμβιβασμός επίλυσης διαφοράς μεταξύ του Δήμου Νάουσας και της Ανώνυμης

Εταιρίας με την επωνυμία «Δομική Εταιρία Συνεργαζόμενων Μηχανικών» με τον διακριτικό τίτλο

ΕΡΓΟΔΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»

10 Έγκριση της 276/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΝ «Καθορισμός του τιμολογίου (πάγια τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης, υπερκατανάλωσης, τελών σύνδεσης ύδρευσης-αποχέτευσης και τελών επανασύνδεσης των Δημοτικών Ενοτήτων Νάουσας, Ανθεμίων και Ειρηνούπολης) για το 2023»
11

Καθορισμός των όρων διακήρυξης με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία , εκμίσθωσης για 4ετή δημοτικής έκτασης της Τοπικής Κοινότητας Χαρίεσσας, για το υπ’ αριθμόν 113α ακίνητο

( 17.166,16 τ.μ. ), και των όρων αυτής, με σκοπό χρήσης τις γεωργικές – αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

12 Καθορισμός των όρων διακήρυξης με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, εκμίσθωσης για 4 ( Τέσσερα ) έτη δημοτικών εκτάσεων του Δ.Δ. Ειρηνούπολης του Δήμου Νάουσας, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, και των όρων αυτής για μονοετείς καλλιέργειες.

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Προηγούμενο άρθροΑυξημένη κατά 14 εκατ. η Εξισωτική Αποζημίωση, φθάνει στα 264 εκατ. €- Δημοσιοποιήθηκαν οι πίνακες
Επόμενο άρθροΜαθητές και εκπαιδευτικοί ύψωσαν τα χέρια κατά της βίας, στην πλ. Δημαρχείου Βέροιας