Νάουσα: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. – Εκτέλεση έργων

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Β’ Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια εργασιών ασφαλτόστρωσης οδών Ζαφειράκη και Χριστοδούλου Λαναρά στην πόλη της Νάουσας από την 18 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την 12 Οκτωβρίου 2017,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1°

Εγκρίνουμε τις παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Ζαφειράκη, από τη συμβολή της με την οδό Δραγούμη έως τη συμβολή της με την οδό Δημαρχίας και στην οδό Χριστοδούλου Λαναρά, από τη συμβολή της με την οδό Δημαρχίας έως τη συμβολή της με την οδό Σαράφη πόλεως Νάουσας, ανά Φάση ως ακολούθως:

-Α’ Φάση

Την απαγόρευση κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης παντός είδους οχημάτων σε τμήμα της οδού Ζαφειράκη, από τη συμβολή της με την οδό Στ. Δραγούμη μέχρι τη συμβολή της με την οδό Χατζημαλούση, με παράλληλη εκτροπή των οχημάτων στην οδό Στ.Δραγούμη και έπειτα στις οδούς Χατζημαλούση ή Κατσουλάκη. Τα βαρέα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση τον Αγιο Νικόλαο Νάουσας, θα εκτρέπονται μέσω της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου στην οδό Σπ. Λαναρά. Στην αρχή της οδού Ζαφειράκη οι οδηγοί θα ενημερώνονται για το αποκλεισμένο τμήμα του δρόμου. Τμήμα της οδού Δραγούμη θα είναι και θα σημανθεί ως αδιέξοδος δρόμος.

-Β’ Φάση

Την απαγόρευση κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης παντός είδους οχημάτων σε τμήμα της οδού Ζαφειράκη, από τη συμβολή της με την οδό Χατζημαλούση μέχρι τη συμβολή με τον πεζόδρομο Παναγούλη, με παράλληλη εκτροπή των οχημάτων στην οδό Χατζημαλούση. Τα οχήματα που κινούνται από την είσοδο της πόλης με κατεύθυνση προς τον Άγιο Νικόλαο Νάουσας, θα εκτρέπονται στις οδούς Χρ. Πετρίδη, Μεγ. Αλεξάνδρου, Νοσοκομείου, Αριστοτέλους κ.λπ. Τα βαρέα οχήματα με κατεύθυνση προς τον Άγιο Νικόλαο θα οδηγούνται μέσω της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου στην οδό Σπ. Λαναρά. Τμήματα των οδών Στουγιαννάκη και Εμμ. Παπά θα είναι και θα σημανθούν ως αδιέξοδοι δρόμοι.

Γ’ Φάση

Την απαγόρευση κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης παντός είδους οχημάτων σε τμήμα της οδού Ζαφειράκη, από τη συμβολή της με τον πεζόδρομο Παναγούλη μέχρι τη συμβολή της με την οδό Δημαρχίας, με παράλληλη εκτροπή των οχημάτων στην οδό Θεοφίλου. Τα οχήματα από την είσοδο της πόλης προς τη Χρ. Λαναρά θα διοχετευτούν στην οδό Χρ. Πετρίδη μέσω των οδών Αριστοτέλους, Χρ. Περδικάρη, Χατζηγρηγοριάδη, Χρ. Λαναρά, ενώ αυτά με κατεύθυνση το Δημαρχείο, μέσω των οδών Γεννηματά, Τσάμη Καρατάσιου.

Δ’ Φάση

Την απαγόρευση κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης παντός είδους οχημάτων σε τμήμα της οδού Χρ. Λαναρά, από τη συμβολή της με την οδό Δημαρχίας μέχρι τη συμβολή της με την οδό Δημητριάδη, συμπεριλαμβανομένης της διασταύρωσης Δημαρχίας και Ζαφειράκη-Χριστοδούλου Λαναρά, με παράλληλη εκτροπή των οχημάτων με κατεύθυνση προς την κεντρική πλατεία, στην οδό Παπαγιώργη. Τμήματα των οδών Ζαφειράκη και Χριστοδούλου Λαναρά, καθώς και η οδός Χατζηγρηγοριάδη (εκατέρωθεν της Χρ. Λαναρά) θα είναι και θα σημανθούν ως αδιέξοδοι δρόμοι.

Ε’ Φάση

Την απαγόρευση κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης παντός είδους οχημάτων σε τμήμα της οδού Χρ. Λαναρά, από τη συμβολή της με την οδό Δημητριάδη μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ε. Γκαρνέτα, με παράλληλη εκτροπή των οχημάτων στις οδούς Μισιρλή ή Γκαρνέτα και Δημητριάδη κατά περίπτωση. Τμήμα της οδού Παπαγιώργη θα είναι και θα σημανθεί ως αδιέξοδος.

ΣΤ’ Φάση

Την απαγόρευση κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης παντός είδους οχημάτων σε τμήμα της οδού Χρ. Λαναρά, από τη συμβολή της με την οδό Γκαρνέτα (συμπεριλαμβανομένης της διασταύρωσης) μέχρι τη συμβολή της με την οδό Σαράφη, με παράλληλη εκτροπή στην οδό Πεχλιβάνου ή Αγ. Δημητρίου και Παπαγιώργη, κατά περίπτωση. Τμήματα των οδών Χρ. Λαναρά (εκατέρωθεν του αποκλεισμένου τμήματος), Π. Μελά,  Γκαρνέτα και Μισιρλή θα είναι και θα σημανθούν ως αδιέξοδοι δρόμοι.

Άρθρο 2°

 1. Κάθε ανωτέρω περιγραφόμενη Φάση θα ξεκινά μετά το πέρας της προηγούμενης, με έναρξη της πρώτης την 18-09-2017.
 2. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες από τον ανάδοχο του έργου, με μέριμνα και ευθύνη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Νάουσας.
 3. Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, να επιτηρεί και να συντηρεί την οδική σήμανση, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων.
 4. Πέραν της εγκεκριμένης σήμανσης, θα πρέπει:
 • Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, οι σημάνσεις και τα περιοριστικά μέτρα να είναι σύμφωνα με τις Προδιαγραφές και οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ 905/Β/20.05.2011),
 • Να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών οχημάτων, από και προς τους χώρους εργασιών,
 • Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, να μην επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων μαζικής μεταφοράς,
 • Η χωροθέτηση της σήμανσης για την καθοδήγηση των οδηγών στη διαδρομή παράκαμψης του εκάστοτε αποκλειόμενου οδικού οχήματος, να είναι κατατοπιστική, έγκαιρη και ευκρινής,
 • Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των πεζών σε όλο το μήκος της ζώνης έργων,
 • Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την ασφαλή πρόσβαση σε παρόδιες ιδιοκτησίες,
 • Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Άρθρο 3°

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 ΠΚ και τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/99 «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».

Άρθρο 4°

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, τα δε οριζόμενα από αυτή μέτρα, ισχύουν από της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκχός εάν καχά χο χρόνο ισχύος του παραπάνω μέτρου, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.-

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Χρήστος ΣΙΜΟΥΛΗΣ

 Αστυνομικός Διευθυντής

Προηγούμενο άρθρο«Οι Έλληνες αδυνατούν να ανταποκριθούν στην υπερφορολόγηση που επέβαλλε η Κυβέρνηση Τσίπρα»
Επόμενο άρθροΓΑΣ Αλεξάνδρεια: Αγιασμός για την νέα περίοδο και παρουσίαση όλων των τμημάτων.- Βίντεο-φωτό