Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας: Ανάσα για χιλιάδες πολίτες η ρύθμιση χρεών προς την εφορία

ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας

Αναγνωρίζοντας την επιβάρυνση των νοικοκυριών όλα τα προηγούμενα χρόνια και έχοντας
υπόψη τους βαθμούς ελευθερίας κινήσεων στη νέα περίοδο μετά τη λήξη των
προγραμμάτων, σχεδιάστηκε παρέμβαση που μπορεί να διευκολύνει τους πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση προχωρά σε μία έκτακτη ρύθμιση χρεών προς την Εφορία.
Η πρότασή σχετικά με την έκτακτη αυτή ρύθμιση, συνοπτικά, έχει τα εξής
χαρακτηριστικά:

Α. Για φυσικά πρόσωπα
• Αναγνωρίζει την επιβάρυνση που είχαν οι πολίτες την περίοδο της δημοσιονομικής
προσαρμογής και προβλέπει για πρώτη φορά δυνατότητα ρύθμισης σε έως και 120
δόσεις, βάσει, όμως, της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών.
• Η ρύθμιση θα έχει πεδίο εφαρμογής το σύνολο των πολιτών και το σύνολο των
βεβαιωμένων οφειλών τους, που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως 31.12.2018.
• Για εισόδημα έως 10.000 ευρώ, χορηγείται δυνατότητα ρύθμισης σε έως 120 δόσεις
με περιορισμό την ελαχίστη των 30 ευρώ.
• Για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ εφαρμόζεται προοδευτικός συντελεστής,
προκειμένου να προσδιοριστεί η δυνατότητα αποπληρωμής του κάθε οφειλέτη και
ο αριθμός των δόσεων, σε συνάρτηση με το χρέος του. Επίσης, προβλέπεται μείωση
των συντελεστών ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.
• Η εφάπαξ καταβολή θα οδηγεί σε απαλλαγή προσαυξήσεων σε ποσοστό 100%.
Επίσης, προβλέπεται μείωση προσαυξήσεων και τόκων μέχρι 90% εφόσον ο
οφειλέτης επιλέξει μικρότερο αριθμό δόσεων από αυτό που του προτείνεται από
την φορολογική διοίκηση.
• Ο ελάχιστος αριθμός δόσεων θα είναι 18.
• Βασικές οφειλές μέχρι 3.000 ευρώ για οφειλέτες με εισόδημα έως 10.000 €, δεν θα
επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση.

Β. Για νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εισάγεται ρύθμιση ανάλογη με αυτήν για τα φυσικά πρόσωπα, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη φύση των νομικών αυτών προσώπων.
Γ. Για νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα:
• Εισάγονται δύο ειδών ρυθμίσεις, ανάλογα με το είδος της οφειλής.
• Για οφειλές από τακτική αιτία (δηλαδή π.χ. από φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ κλπ), η
ρύθμιση θα περιλαμβάνει έως 18 δόσεις.
• Για οφειλές από έκτακτη αιτία (π.χ. φόρος κληρονομιάς) ή από φόρους που
καταβάλλονται εφάπαξ, θα περιλαμβάνει έως 30 δόσεις.

• Η ρύθμιση θα έχει πεδίο εφαρμογής για όλα τα κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα και
για το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών τους, που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως
31.12.2018.
• Η εφάπαξ καταβολή θα οδηγεί σε απαλλαγή προσαυξήσεων σε ποσοστό 100%.
Επίσης, προβλέπεται μείωση προσαυξήσεων και τόκων, εφόσον ο οφειλέτης
επιλέξει μικρότερο αριθμό δόσεων από το μέγιστο προβλεπόμενο αριθμό (18 ή 30,
ανά περίπτωση).

Γενικά στοιχεία για τη ρύθμιση:
• Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση θα πρέπει να υποβληθεί έως 28.6.2019.
• Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης θα είναι 30 €.
• Προαιρετικά, ο οφειλέτης θα μπορεί να υπαγάγει στη ρύθμιση και ρυθμισμένες με
τις πάγιες ρυθμίσεις οφειλές (12-24 δόσεις), οφειλές από ρυθμίσεις λόγω φυσικών
καταστροφών και οφειλές που είναι σε αναστολή.
• Θα αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων (δηλ. κατασχέσεις / πλειστηριασμοί)
και θα χορηγείται φορολογική ενημερότητα.
• Θα υφίστανται προϋποθέσεις για τη διατήρηση της ρύθμισης.
• Θα εξαιρούνται οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή και
λαθρεμπορία, καθώς και οφειλές που αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.

Προηγούμενο άρθροΓιάννης Παπαγιάννης: Επίσκεψη στο βιομηχανικό σφαγείο Βέροιας
Επόμενο άρθροΑ Σ. Μελίκη: Αγγελία για εποχιακό προσωπικό