Μετακίνηση της Εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) των πεδινών οικισμών του διευρυμένου Δήμου Νάουσας σε άλλη θέση

Μετακίνηση της Εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) των πεδινών οικισμών του διευρυμένου Δήμου Νάουσας σε άλλη θέση

 

Με το ως άνω σχετικό η ΔΕΥΑ Νάουσας, δικαιούχος της Πράξης «Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στους οικισμούς Κοπανού, Επισκοπής, Αγγελοχωρίου και Πολυπλατάνου του διευρυμένου Δήμου Νάουσας – Β’ Φάση» με κωδ. ΟΠΣ 5004029, ζητά να ενημερωθεί από την ΕΥΔ για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν και τις επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν από τη μετακίνηση της ΕΕΛ σε άλλη θέση σε απόσταση 500μ. περίπου από τη θέση στην οποία ήδη κατασκευάζεται.

Προκειμένου να απαντηθούν τα ως άνω ερωτήματα που θέτει ο Δικαιούχος λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι:

1. Η κατασκευή της ΕΕΛ αποτελεί υποέργο (υποέργο 3) συνολικής Πράξης αποτελούμενης από 7 υποέργα. Η Πράξη συνολικού προϋπολογισμού 6.086.602,74€ περιλαμβάνει επιπλέον την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Κοπανού, Επισκοπής, Αγγελοχωρίου & Πολυπλατάνου (υποέργο 1), την κατασκευή των Κεντρικών αποχετευτικών αγωγών (υποέργο 2), δαπάνες για Τεχνικό Σύμβουλο (υποέργο 4), δαπάνες αρχαιολογίας (υποέργο 5) και δαπάνες δικτύων ΟΚΩ (υποέργα 6 και 7).

2. Η Πράξη αποτελεί έργο phasing δηλαδή έργο που ξεκίνησε την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 και συνεχίζεται στην παρούσα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και εκ του λόγου αυτού η χρηματοδότηση της από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία ολοκληρώνεται την 31/12/2023 χωρίς δυνατότητα άλλης χρονικής παράτασης.

3. Κατά την Α’ Φάση το έργο είχε χρηματοδοτηθεί από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2007-2013 με 3.212.099,27€.

4. Κατά τη Β’ Φάση το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ με 2.796.605,60€ έως σήμερα.

5. Το υποέργο 3 κατασκευής της ΕΕΛ έχει δημοπρατηθεί με το σύστημα μελέτη – κατασκευή, έχει υπογραφεί σύμβαση με τον Ανάδοχο την 23/12/2020, ο Ανάδοχος έχει προχωρήσει σε σύνταξη της μελέτης εφαρμογής, ενώ έχει ξεκινήσει και εργασίες κατασκευής της ΕΕΛ.

6. Για το έργο έχουν εκδοθεί Περιβαλλοντικοί όροι στους οποίους η χωροθέτηση της ΕΕΛ είναι συγκεκριμένη. Κάθε αλλαγή απαιτεί την έκδοση ή την τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων.

7. Η αλλαγή στη χωροθέτηση του έργου θα απαιτήσει πέραν της τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων την εκπόνηση νέων μελετών όπως τοπογραφική, γεωτεχνική, με βάση τις οποίες θα ακολουθήσει η εκπόνηση νέας στατικής, υδραυλικής μελέτης κ.τ.λ.

8. H αλλαγή στη χωροθέτηση του έργου θα απαιτήσει αλλαγή στη χάραξη του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (ΚΑΑ) και στη θέση του τερματικού φρεατίου πριν την ΕΕΛ. Ως προς αυτό θα απαιτηθεί πιθανόν νέα μελέτη του ΚΑΑ και επιπλέον δαπάνες στα πλαίσια της εργολαβίας του υποέργου 2 που δεν μπορούν να καλυφθούν από τα απρόβλεπτα.

9. Η αλλαγή στην χωροθέτηση του έργου, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της παρούσας εργολαβίας καθώς η προτεινόμενη αλλαγή είναι τέτοιου μεγέθους που κατά την άποψη της ΕΥΔ αποτελεί τροποποίηση του βασικού σχεδίου του έργου και οι δαπάνες που θα προκύψουν από αυτή είναι μη σύννομες.

Με βάση τις ως άνω σκέψεις 1 έως 9 οι ενέργειες στις οποίες μπορεί να προβεί η ΔΕΥΑ Νάουσας είναι οι εξής:

Α. Εφόσον αποφασισθεί η αλλαγή στη χωροθέτηση της ΕΕΛ, θα πρέπει να δηλωθεί εγγράφως στην ΕΥΔ, η οποία θα προχωρήσει στην ανάκληση της απόφασης ένταξης της Πράξης, καθώς καθίσταται βέβαιη η μη ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου έως την λήξη της Προγραμματικής Περιόδου (31/12/2023). Στη συνέχεια η ΕΥΔ θα προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες Διοικητικές Ενέργειες για την ανάκτηση της δαπάνης που καταβλήθηκε για τη χρηματοδότηση του έργου τόσο κατά τη Β’ Φάση (2.796.605,60€) όσο και κατά την Α’ Φάση (3.212.099,27€).
Έπειτα μπορούν να προχωρήσουν οι ενέργειες από τη ΔΕΥΑ κατασκευής της ΕΕΛ σε άλλη θέση με ίδιες δαπάνες ή με εξεύρεση άλλης πηγής χρηματοδότησης.

Β. Εφόσον αποφασισθεί η ολοκλήρωση της κατασκευής της ΕΕΛ στην παρούσα θέση, θα πρέπει ο Δικαιούχος να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες στα πλαίσια του νόμου, προκειμένου ο Ανάδοχος να επιταχύνει τις εργασίες κατασκευής, οι οποίες υπολείπονται του χρονοδιαγράμματος.

Η Προϊσταμένη της ΕΥΔ Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας

Αγγελική Ωραιοπούλου

Προηγούμενο άρθροΠΟΦΕΕ: Υποχρεωτικός μονόδρομος η ανακοίνωση της παράτασης για την απογραφική διαδικασία
Επόμενο άρθροΑνοιχτή Εκδήλωση: “Εκπαίδευση, Κατάρτιση & Εργασιακή Απασχόληση των Ατόμων με Αναπηρία”