Ημαθία: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ημαθίας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 Ν.2696/99 “περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.”, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Υπ’αριθμ.78030/134 από 07-02-2020 έγγραφο της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Περιφερειακών Ενοτήτων,
3. Υπ’ αριθμ. 1181 από 22-05-2020 Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του Τμ.
Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/νσης Περ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας, με την εγκεκριμένη μελέτη,
4. Υπ’ αριθμ. Φ 2.3.1/44/οικ.503909(2170) από 17-09-2020 έγγραφο της Υποδ/νσης Τεχν. Έργων της Π.Ε. Ημαθίας/ Τμ. Συγκ. Έργων,
5. Υπ’ αριθμ. Φ 2.3.1/44/οικ.505951(2181) από 18-09-2020 έγγραφο της Υποδ/νσης Τεχν. Έργων της Π.Ε. Ημαθίας/ Τμ. Συγκ. Έργων,
6. Υπ΄ αρίθμ. 4843/20/2015279 από 18/09/2020 Αναφορά- Πρόταση του Α. Τ. Αλεξάνδρειας με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης

ΚΑΙ

Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης του οδικού δικτύου επί της Π.Ε.Ο.1 Θεσσαλονίκης-Κατερίνη στο τμήμα Λουδίας-Αλεξάνδρεια,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο

Την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων από το εναπομένον ρεύμα κυκλοφορίας με αποκλεισμό της λωρίδας κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Λουδία προς Αλεξάνδρεια, από 07:00΄ ώρα έως τη δύση του ηλίου, κατά τις ημέρες από Δευτέρα 21-09-2020 έως Παρασκευή 25-09-2020, στην Π.Ε.Ο.1 Θεσσαλονίκης-Κατερίνη, στο τμήμα Λουδίας-Αλεξάνδρεια από Χ/Θ 0+000 (όρια Π.Ε. Ημαθίας με Π.Ε. Θεσσαλονίκης) έως Χ/Θ 9+400 με κατεύθυνση προς Αλεξάνδρεια.

Άρθρο 2ο

Α. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι εγκεκριμένες μελέτες σήμανσης και συγκεκριμένα το τυπικό σχέδιο 2.1.3 «Εναλλάξ κυκλοφορίας των δύο κατευθύνσεων» σε υπεραστικές οδούς και εργοτάξια μακράς διάρκειας,
μελέτες οι οποίες εκπονήθηκαν σύμφωνα με την απόφαση ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 του υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (ΦΕΚ 905Β’ /20-5-2011) απόφαση «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια». Επιπρόσθετα της σήμανσης, λόγω της απόστασης άνω των 50 m, η διεξαγωγή της κυκλοφορίας θα ρυθμίζεται με φωτεινούς σηματοδότες και θα υπάρχουν δύο σηματωροί σε κάθε κατεύθυνση, οι οποίοι θα βρίσκονται στην αρχή και στο τέλος των τμημάτων εκτέλεσης
εργασιών λειτουργώντας βοηθητικά.
Β. Η εργοταξιακή σήμανση θα εφαρμόζεται κυλιόμενα κατά μήκος κάθε θέσης επέμβασης, με μέγιστο κάθε φορά μήκος εργοταξιακής ζώνης 500 μέτρων.
Γ. Μετά το πέρας των εργασιών, η σήμανση του εργοταξίου και οι πληροφοριακές πινακίδες θα αφαιρούνται οπότε η οδός θα αποδίδεται πλήρως και ασφαλής για την κυκλοφορία των οχημάτων.
Δ. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα λαμβάνεται μέριμνα για την κίνηση που πιθανώς προκύψει από τους δημοτικούς και αγροτικούς δρόμους, που συμβάλλουν στο τμήμα της οδού που εκτελούνται εργασίες και είναι αποκλεισμένη, με τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και ενός σηματωρού (σημαιοφόρου) για την διευθέτηση της κίνησης, εφόσον απαιτηθεί.
Ε. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν υπό την επίβλεψη και μέριμνα του φορέα της οδού (Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας).
ΣΤ. Σε περίπτωση εμφάνισης έντονων καιρικών φαινομένων (βροχόπτωση, δυνατοί άνεμοι κ.λ.π.) θα γίνει διακοπή των εργασιών και λήξη των μέτρων κυκλοφοριακής ρύθμισης.

Άρθρο 3ο

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 4ο

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109 του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε
οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τροχονόμους.