∆ιαγωνισµός για την κατάταξη μονίµων αξιωµατικών διερµηνέων του Στρατού Ξηράς

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού προκήρυξε διαγωνισμό για την πλήρωση:

2 θέσεων μονίµων αξιωµατικών στη γενική ειδικότητα Στρατιωτικών ∆ιερµηνέων αγγλικής γλώσσας, του Σώµατος Στρατιωτικών Γραµµατέων του Στρατού Ξηράς, 1 θέσης μονίµου αξιωµατικού στη γενική ειδικότητα Στρατιωτικών ∆ιερµηνέων, γαλλικής γλώσσας, του Σώµατος Στρατιωτικών Γραµµατέων του Στρατού Ξηράς, 1 θέσης μονίµου αξιωµατικού στη γενική ειδικότητα Στρατιωτικών ∆ιερµηνέων, Γερµανικής γλώσσας, του Σώµατος Στρατιωτικών Γραµµατέων του Στρατού Ξηράς και 1 θέσης μονίµου αξιωµατικού στη γενική ειδικότητα Στρατιωτικών ∆ιερµηνέων, τουρκικής γλώσσας, του Σώµατος Στρατιωτικών Γραµµατέων του Στρατού Ξηράς, που θα γίνει στην Αθήνα στους χώρους της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων(Βάρη Αττικής).

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όσοι άνδρες και γυναίκες πληρούν τους όρους που απαιτούνται για τους υποψηφίους των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΣΕΙ).

Οι αιτήσεις των υποψηφίων µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση:

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

Β1(∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)/Γραµµατεία

(Επιτροπή Ελέγχου ∆ικαιολογητικών ∆ιαγωνισµού Αξ/κών ∆ιερµηνέων)

Λεωφόρος Μεσογείων 227-231, ΤΚ 15561, Χολαργός

 α. Από τους ιδιώτες (νοµίµως εκτός στρατεύµατος), µε συστηµένη επιστολή,

 β. Από τους υπηρετούντες στις Ένοπλες ∆υνάµεις και τα Σώµατα Ασφαλείας υπηρεσιακώς, µέσω των μονάδων τους.

Όλες οι αιτήσεις µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής, πρέπει να έχουν υποβληθεί στο ΓΕΣ εντός αποκλειστικής προθεσµίας 3 µηνών από τη δηµοσίευση της παρούσας προκήρυξης. Για τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται µέσω ταχυδροµείου, ως ηµεροµηνία υποβολής, θα λογίζεται η ηµεροµηνία που αναγράφεται στην ταχυδροµική σφραγίδα. Σε αντίθετη περίπτωση, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον διαγωνισµό.

Η προκήρυξη αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Προηγούμενο άρθροΧρ. Σταϊκούρας: Συμπληρωματικός προϋπολογισμός για την επιπλέον στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων
Επόμενο άρθροΟλοήμερο σχολείο: Σε ποια νηπιαγωγεία και δημοτικά ξεκινά το νέο διευρυμένο ωράριο