Συνεκπαίδευση της Πολεμικής Αεροπορίας με την US European Command

(ÎÅÍÇ ÄÇÌÏÓÉÅÕÓÇ) Ôçí Ôñßôç 2 Áðñéëßïõ 2024, ðñáãìáôïðïéÞèçêå óõíåêðáßäåõóç ìå ôçí åðùíõìßá «Onyx Dive», ìåôáîý ìá÷çôéêþí áåñïóêáöþí ôçò ÐïëåìéêÞò Áåñïðïñßáò (ÐÁ) êáé âïìâáñäéóôéêïý áåñïóêÜöïõò Â-1 áðü ôçí 9th Expeditionary Bomber Squadron, ôçò US European Command (USEUCOM), åíôüò ôïõ FIR Áèçíþí. Óôç óõíåêðáßäåõóç óõììåôåß÷áí 8 ìá÷çôéêÜ áåñïóêÜöç F-16 ôçò 330Ì êáé ôçò 341Ì áðü ôçí 111 ÐôÝñõãá ÌÜ÷çò, óå áðïóôïëÞ óõíïäåßáò 1 áåñïóêÜöïõò Â-1Â, åíþ ðáñÜëëçëá åêôåëÝóôçêå Üóêçóç Áìõíôéêþí (Defensive Counter Air – DCA) êáé Åðéèåôéêþí (Offensive Counter Air –OCA) Áåñïðïñéêþí Åðé÷åéñÞóåùí. Óêïðüò ôçò åí ëüãù óõíåêðáßäåõóçò Þôáí ç åðáýîçóç ôçò åðé÷åéñçóéáêÞò åôïéìüôçôáò, ôçò äéáëåéôïõñãéêüôçôáò, ôçò ìá÷çôéêÞò éêáíüôçôáò, êáèþò êáé ç ðåñáéôÝñù áíáâÜèìéóç ôçò óôñáôéùôéêÞò óõíåñãáóßáò ôùí äýï Ðïëåìéêþí Áåñïðïñéþí. ÔåôÜñôç 3 Áðñéëßïõ 2024. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÃÅÍÉÊÏ ÅÐÉÔÅËÅÉÏ ÁÅÑÏÐÏÑÉÁÓ/STR

Συνεκπαίδευση με την επωνυμία «Onyx Dive», μεταξύ μαχητικών αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας και βομβαρδιστικού αεροσκάφους Β-1Β από την 9th Expeditionary Bomber Squadron, της US European Command (USEUCOM), πραγματοποιήθηκε, χθες,Τρίτη 2 Απριλίου, εντός του FIR Αθηνών.

‘Οπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, στη συνεκπαίδευση συμμετείχαν 8 μαχητικά αεροσκάφη F-16 της 330 Μοίρας και της 341 Μοίρας από την 111 Πτέρυγα Μάχης, σε αποστολή συνοδείας 1 αεροσκάφους Β-1Β, ενώ παράλληλα εκτελέστηκε άσκηση Αμυντικών (Defensive Counter Air – DCA) και Επιθετικών (Offensive Counter Air -OCA) Αεροπορικών Επιχειρήσεων.

Σκοπός της συνεκπαίδευσης ήταν η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, της διαλειτουργικότητας, της μαχητικής ικανότητας, καθώς και η περαιτέρω αναβάθμιση της στρατιωτικής συνεργασίας των δύο Πολεμικών Αεροποριών, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Συνεκπαίδευση της Πολεμικής Αεροπορίας με την US European Command φωτ ΓΕΑ ΑΠΕ 2
(ÎÅÍÇ ÄÇÌÏÓÉÅÕÓÇ) Ôçí Ôñßôç 2 Áðñéëßïõ 2024, ðñáãìáôïðïéÞèçêå óõíåêðáßäåõóç ìå ôçí åðùíõìßá «Onyx Dive», ìåôáîý ìá÷çôéêþí áåñïóêáöþí ôçò ÐïëåìéêÞò Áåñïðïñßáò (ÐÁ) êáé âïìâáñäéóôéêïý áåñïóêÜöïõò Â-1 áðü ôçí 9th Expeditionary Bomber Squadron, ôçò US European Command (USEUCOM), åíôüò ôïõ FIR Áèçíþí. Óôç óõíåêðáßäåõóç óõììåôåß÷áí 8 ìá÷çôéêÜ áåñïóêÜöç F-16 ôçò 330Ì êáé ôçò 341Ì áðü ôçí 111 ÐôÝñõãá ÌÜ÷çò, óå áðïóôïëÞ óõíïäåßáò 1 áåñïóêÜöïõò Â-1Â, åíþ ðáñÜëëçëá åêôåëÝóôçêå Üóêçóç Áìõíôéêþí (Defensive Counter Air – DCA) êáé Åðéèåôéêþí (Offensive Counter Air –OCA) Áåñïðïñéêþí Åðé÷åéñÞóåùí. Óêïðüò ôçò åí ëüãù óõíåêðáßäåõóçò Þôáí ç åðáýîçóç ôçò åðé÷åéñçóéáêÞò åôïéìüôçôáò, ôçò äéáëåéôïõñãéêüôçôáò, ôçò ìá÷çôéêÞò éêáíüôçôáò, êáèþò êáé ç ðåñáéôÝñù áíáâÜèìéóç ôçò óôñáôéùôéêÞò óõíåñãáóßáò ôùí äýï Ðïëåìéêþí Áåñïðïñéþí. ÔåôÜñôç 3 Áðñéëßïõ 2024. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÃÅÍÉÊÏ ÅÐÉÔÅËÅÉÏ ÁÅÑÏÐÏÑÉÁÓ/STR
Συνεκπαίδευση της Πολεμικής Αεροπορίας με την US European Command φωτ ΓΕΑ ΑΠΕ 3
(ÎÅÍÇ ÄÇÌÏÓÉÅÕÓÇ) Ôçí Ôñßôç 2 Áðñéëßïõ 2024, ðñáãìáôïðïéÞèçêå óõíåêðáßäåõóç ìå ôçí åðùíõìßá «Onyx Dive», ìåôáîý ìá÷çôéêþí áåñïóêáöþí ôçò ÐïëåìéêÞò Áåñïðïñßáò (ÐÁ) êáé âïìâáñäéóôéêïý áåñïóêÜöïõò Â-1 áðü ôçí 9th Expeditionary Bomber Squadron, ôçò US European Command (USEUCOM), åíôüò ôïõ FIR Áèçíþí. Óôç óõíåêðáßäåõóç óõììåôåß÷áí 8 ìá÷çôéêÜ áåñïóêÜöç F-16 ôçò 330Ì êáé ôçò 341Ì áðü ôçí 111 ÐôÝñõãá ÌÜ÷çò, óå áðïóôïëÞ óõíïäåßáò 1 áåñïóêÜöïõò Â-1Â, åíþ ðáñÜëëçëá åêôåëÝóôçêå Üóêçóç Áìõíôéêþí (Defensive Counter Air – DCA) êáé Åðéèåôéêþí (Offensive Counter Air –OCA) Áåñïðïñéêþí Åðé÷åéñÞóåùí. Óêïðüò ôçò åí ëüãù óõíåêðáßäåõóçò Þôáí ç åðáýîçóç ôçò åðé÷åéñçóéáêÞò åôïéìüôçôáò, ôçò äéáëåéôïõñãéêüôçôáò, ôçò ìá÷çôéêÞò éêáíüôçôáò, êáèþò êáé ç ðåñáéôÝñù áíáâÜèìéóç ôçò óôñáôéùôéêÞò óõíåñãáóßáò ôùí äýï Ðïëåìéêþí Áåñïðïñéþí. ÔåôÜñôç 3 Áðñéëßïõ 2024. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÃÅÍÉÊÏ ÅÐÉÔÅËÅÉÏ ÁÅÑÏÐÏÑÉÁÓ/STR
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Προηγούμενο άρθροΘεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε γιατρός για “φακελάκια” από ασθενείς στο “Θεαγένειο”
Επόμενο άρθροΣαν σήμερα 4 Απριλίου – Σημαντικά γεγονότα