Ερώτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης για εύρυθμη λειτουργία των χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στην Περιφέρεια Κ.Μ

Σε εισήγηση θέματος της 27ης τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (21/7/2020 στο Διοικητήριο Π.Ε. Πιερίας) αναδείχθηκαν σοβαρά προβλήματα και παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ( Χ.Υ.Τ.Α.) από τον “Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.)”.

Συγκεκριμένα, έγινε γνωστή η υπ’ αριθ. πρωτ. 94400/1995/2-3-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία επιβλήθηκαν σε βάρος του ΦΟ.Δ.Σ.Α., ως φορέα διαχείρισης του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ( Χ.Υ.Τ.Α.) στη θέση “Κρηστώνη” του Δήμου Κιλκίς, πρόστιμα, συνολικού ύψους 50.174 ευρώ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 30 του ν.1650/1986 “Για την προστασία του περιβάλλοντος” (ΦΕΚ 160 Α’), όπως και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 21 του ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’). κ διότι κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε από αρμόδιους υπαλλήλους του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις 19-1-2016 στον προαναφερθέντα Χ.Υ.Τ.Α διαπιστώθηκαν οι εξής παραβάσεις:

α) δεν υπήρχε ισχύουσα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο (πρόστιμο 8.850 ευρώ),
β) δεν υπήρχε ισχύουσα άδεια λειτουργίας για το έργο (πρόστιμο 7.262 ευρώ),
γ) δεν πραγματοποιούνταν χωματοκάλυψη των απορριμμάτων ( πρόστιμο 6.875 ευρώ),
δ) δεν λειτουργούσε μονάδα απαγωγής του βιοαερίου κατά παράβαση του όρου Δ2.6.11 της 6995/24-9-2007 απόφασης τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων του έργου (πρόστιμο 8.438 ευρώ) ,
ε)δεν λειτουργούσε η μονάδα επεξεργασίας των στραγγισμάτων, με αποτέλεσμα να επανακυκλοφορούν στο σώμα του ενεργού Χ.Υ.Τ.Α. ανεπεξέργαστα στραγγίσματα και να υπάρχει μικρή ροή ανεπεξέργαστων στραγγισμάτων σε παρακείμενο ρέμα (πρόστιμο 10.313 ευρώ) και
στ) δεν είχε κατασκευαστεί δεξαμενή ύδατος για την τροφοδότηση του δικτύου πυρόσβεσης (πρόστιμο 8.438 ευρώ).

Με βάση τα παραπάνω ζητάμε, από τον κ. Περιφερειάρχη και τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες, να ενημερωθούμε:
• πόσοι χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ( Χ.Υ.Τ.Α.) υπάρχουν στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας
• πόσοι και ποιοι έλεγχοι έγιναν σε αυτούς, από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, την περίοδο μετά τις περιφερειακές εκλογές του 2014 έως και σήμερα
• ποια τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών καθώς η τύχη των όποιων προστίμων επιβλήθηκαν για τις τυχόν παραβάσεις που διαπιστώθηκαν
• πόσοι επανέλεγχοι έγιναν για να διαπιστωθούν αν πραγματοποιήθηκαν οι αποκαταστάσεις για τις τυχόν παραβάσεις που διαπιστώθηκαν

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ»

Αβραμόπουλος Σωτήρης
Ιγνατιάδης Θόδωρος
Τσεχελίδης Γιάννης
Σκούφας Γιάννης