ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.) : Ρυθμιστικές Οδηγίες Στελεχών Ειδικής Κατάστασης για Προστασία της Υγείας

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ   :  κ.κ Βουλευτές

 ΑΔΦ Σερρών

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών

Φορείς

ΘΕΜΑ  :  Ρυθμιστικές Οδηγίες Στελεχών Ειδικής Κατάστασης για Προστασία της Υγείας

 1. Το Σωματείο μας εμπεριέχοντας στη σύνθεση του εν ενεργεία στελέχη Ειδικής Κατάστασης (ελαφράς υπηρεσίας & υπηρεσίας γραφείου) ζητά την έκδοση εγκύκλιων οδηγιών από την υπηρεσία, για προσεγμένη εφαρμογή της νομοθεσίας από τις διοικήσεις, καθόσον αναφέρθηκε πλήθος περιστατικών που χρησιμοποιούνται τα εν λόγω στελέχη σε θέσεις και καθήκοντα που δεν συνάδουν με την υγειονομική κατάσταση στην οποία ετέθησαν.
 1. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:

α.  Με τα άρθρα 14, 24 και 25 του Ν.Δ.1400/1973 ο ελαφράς υπηρεσίας και υπηρεσίας γραφείου δεν είναι ικανός για την ενεργό υπηρεσία και ως εκ τούτου βάσει της παρ.1 του άρθρου 10 του ιδίου Ν.Δ., το στέλεχος δεν είναι σωματικώς ικανό να χρησιμοποιηθεί σε πόλεμο και ειρήνη, σε οιανδήποτε θέση προβλεπομένη από το βαθμό, το Όπλο ή Σώμα ή τη Γενική Ειδικότητα στην οποία ανήκει.

β.  Κατά το άρθρο 14 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 14α παρ. 2 του Ν.Δ.1400/1973 καθώς και του άρθρου 37 του Ν.3883/2010, οι ελαφράς υπηρεσίας και υπηρεσίας γραφείου δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις, και τοποθετούνται ανάλογα των προσόντων ή των ειδικών γνώσεών τους, γι’ αυτό δεν απαιτείται συμπλήρωση χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας που προβλέπονται από τους Πίνακες Οργάνωσης και Υλικού (ΠΟΥ).

γ. Οι οργανικές θέσεις στις Ε.Δ. μετουσιώνονται με τους Πίνακες Οργάνωσης και Υλικού (Π.Ο.Υ.) των Μονάδων-Συγκροτημάτων-Σχηματισμών και του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

δ.  Κατά την παρ. 3  του άρθρου 14α σε συνδυασμό με την παρ.2 του  άρθρου 14α και των άρθρων 24 και 25 του Ν.Δ.1400/1973, η ελαφρά  υπηρεσία ή υπηρεσία γραφείου είναι  η κατάσταση  κατά την οποία το στέλεχος είναι ανίκανο για οποιαδήποτε υπηρεσία, πλην αυτή του γραφείου.

 1. Εν κατακλείδι, τα στελέχη ειδικής κατάστασης εφόσον εντάχθηκαν στη μη ενεργό υπηρεσία, αυτό προϋποθέτει την εκτέλεση καθηκόντων γραφείου, μη εντασσόμενα όμως ρητώς στην οργανική δύναμη (Π.Ο.Υ.) και επιπρόσθετα πέραν του βαθμού, του Όπλου ή του Σώματος ή της Γενικής τους Ειδικότητας στην οποία ανήκαν και εντός των ανάλογων προσόντων ή ειδικών τους γνώσεων.
 1. Σε κάθε περίπτωση, το Σωματείο μας ζητά:

α. Την έκδοση κανονιστικών διευκρινιστικών εφαρμοστικών οδηγιών υπό τον κεντρικό φορέα του Γενικού Επιτελείου Στρατού προς τις υφιστάμενες διοικήσεις, στο πνεύμα της νομοθεσίας, για την αποφυγή παρερμηνειών και επιδείνωσης της ήδη επιβαρυμένης υγείας τους.  Διευκρινίζεται, η επιδείνωση της υγείας οδηγεί περαιτέρω σε πρόκληση οικονομικών βαρών του Έλληνα πολίτη, για υγειονομική και φαρμακευτική περίθαλψη και σε παράλληλη απώλεια παραγωγικού δυναμικού.

β. Την αποφυγή στο να συμπεριλαμβάνονται άτυπα ή τυπικά στην οργανική δύναμη των Μονάδων προς διασφάλιση του πλαισίου προστασίας τους καθώς βέβαια και της επιχειρησιακής δυναμικής των εργαζομένων στις Ε.Δ.

γ. Την επαναξιολόγηση της διαταγής Φ.412.41/4/230325/Σ.534/16 Ιαν 2008/ΓΕΣ/1ο ΕΓ/4/4 για αποφυγή παραπομπής τους από τις διοικήσεις σε ειδικούς ιατρούς για κάλυψη θέσεων και εξωτερικών εκδηλώσεων (αντιπροσωπίες κ.λπ.), οι οποίες δεν συνάδουν της ειδικής κατάστασής τους, για την οποία αποφάνθηκε άλλωστε η Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ). Σε κάθε περίπτωση, να ληφθεί υπόψη ότι η αποκλειστική χρήση τους σε υπηρεσίες γραφείου απαγορεύει εμμέσως τον ορισμό του στελέχους σε υπηρεσία φρουράς άνευ στρατεύματος.

δ. Την πλήρη απουσία από Εκπαιδεύσεις (π.χ. νυχτερινές κ.λπ.) που σχετίζονται ευθέως με την ενεργό υπηρεσία.   

 1. Τα στελέχη ειδικής κατάστασης επιζητούν ισότητα και δικαιοσύνη μέσω του τεκμηρίου της απολεσθείσας υγείας τους. Χρήζουν αλληλεγγύης και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να στιγματίζονται μέσα από καθήκοντα που δε δύνανται να διεκπεραιώσουν. Επίσης, η υπηρεσία θα πρέπει να καθιστά ευκρινές το πλαίσιο με το οποίο οι διοικήσεις να αποφεύγουν τυχόν παρερμηνείες εις βάρος των εργασιακών δικαιωμάτων τους καθώς επίσης τα εν λόγω στελέχη να μην αποτελούν συγκρουσιακό πόλο της διοίκησης και των στελεχών ενεργού υπηρεσίας.
 2. Ωστόσο, ενδεχόμενο μειωμένο προσωπικό, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καλύπτεται από στελέχη ειδικής κατάστασης αλλά από την επαύξηση του αριθμού εισακτέων στις Παραγωγικές Σχολές (Αξκών & Υπξκών), το διορισμό Επαγγελματιών Οπλιτών καθώς και από την επαύξηση του χρόνου οπλιτών θητείας.
 1. Οι κ.κ. Βουλευτές, ως αντιπρόσωποι του Έθνους, στους οποίους αποστέλλεται το παρόν, παρακαλούνται προς αξιολόγηση και κρίση του τιθέμενου θέματος που άπτεται της προσήκουσας ευαισθησίας τους για τις περαιτέρω εν αναμονή κοινοβουλευτικές ενέργειες, δια των μέσων κοινοβουλευτικού ελέγχου, προκειμένου το Σωματείο μας να ενημερώσει τα μέλη του.
 1. Ο ΑΔΦ Σερρών παρακαλείται, περί του ευρύτερου ενδιαφέροντος θέματος, για τις περαιτέρω ενέργειές του στο πλαίσιο του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», των σχετικών απαντητικών χρονικών προθεσμιών και των διαλαμβανομένων της παραγράφου 8γ του άρθρου 30 Γ του Ν.1264/1982.
 1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών παρακαλείται για τις δικές της συλλογικές ενέργειες και την απάντηση στο τιθέμενο θέμα ώστε το Σωματείο μας να ενημερώσει τα μέλη του.
 1. Στα ΜΜΕ αποστέλλεται το έγγραφο για τις δικές τους ενέργειες.
 1. Στα Τακτικά Μέλη μας κοινοποιείται το παρόν στο πλαίσιο της αδιάλειπτης διαφάνειας, που χαρακτηρίζει την Ένωση και την εν συνόλω πορεία των ενεργειών που τα αφορούν.
 1. Είμαστε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση καθώς και για περαιτέρω στοιχειοθέτηση των θεμάτων του Σωματείου μας τα οποία εδράζονται υπό δεδομένα αντικειμενικότητας, κοινωνικής και επαγγελματικής δικαιοσύνης με απόληξη την έλλογη εξομάλυνση του εργασιακού βίου των στρατιωτικών.
 

-Ο- -Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αθανάσιος Μακράκης

6947293370

Παναγιώτης Σαρακατσάνης

6977566243

Προηγούμενο άρθροΣε εξέλιξη τα μεταγραφικά της ΒΕΡΟΙΑΣ – Ποιοι παίκτες “προβάρουν” τα κυανέρυθρα
Επόμενο άρθροΦΑΣ Νάουσα: Αναβολή φιλικού αγώνα με τον Μακεδονικό Σιάτιστας