Ελληνική Λύση: Ερώτηση στην Βουλή για την παράταση του χρονικού περιθωρίου λήξης των συμβάσεων εργασίας και η απάντηση του Υπουργού

ΘΕΜΑ: «Ανάγκη για παράταση του χρονικού περιθωρίου λήξης των συμβάσεων εργασίας που καταρτίστηκαν βάσει του προγράμματος του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρονίως ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Γίναμε πρόσφατα αποδέκτες εκκλήσεων για παρέμβαση ενώπιόν σας, προς επίλυση ενός αδιεξόδου, που αντιμετωπίζουν εργαζόμενοι στον Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας, οι οποίοι απασχολήθηκαν στον εν λόγω Δήμο, μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ, που αφορά στην απασχόληση μακροχρονίως ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών, των οποίων οι συμβάσεις έληγαν στις 14/9/2022. Όπως μας ανέφεραν οι ως άνω εργαζόμενοι, οι περισσότεροι εξ’ αυτών βρίσκονται πολύ κοντά στην ηλικία συνταξιοδότησής τους και ως εκ τούτου, είναι πολύ δύσκολο, αν απολυθούν, να ξαναβρούν εργασία στον ιδιωτικό τομέα. Μας ανέφεραν, επίσης ότι, κατά τα δυο περασμένα χρόνια, οπότε και διήρκεσε τυπικά η απασχόλησή τους, στα χρονικά πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω προγράμματος, είχαν εκπαιδευτεί άρτια, ανάλογα με την θέση και τα καθήκοντα που τους ανατέθηκαν, έχοντας δουλέψει ανελλιπώς και ακούραστα. Στα προηγούμενα πλαίσια, μας δήλωσαν ότι ο οικείος Δήμος έχει ήδη δρομολογήσει αρμοδίως αίτηση για την αδειοδότηση της συνέχισης της σύμβασής τους, χωρίς όμως να έχει ληφθεί κάποια θετική απάντηση από το Υπουργείο σας.

Οι παραπάνω εργαζόμενοι ανησυχούν, αφού, σε περίπτωση που δεν θα ανανεωθούν οι συμβάσεις τους, θα αποκτήσουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, που θα δυσκολέψουν την διαβίωση των οικογενειών τους, μη ευρισκόμενοι σε επιθυμητή για τους εργοδότες ηλικία προς πρόσληψη. Θεωρούν, δε, ότι το γεγονός πως ο ίδιος ο ανωτέρω Δήμος έχει αιτηθεί την συνέχεια των συμβάσεών τους, είναι από μόνο του απόδειξη για το ότι έχουν προσφέρει σημαντικό θετικό έργο, όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας τους, αλλά και όσον αφορά στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι ως άνω εργαζόμενοι, συνοψίζοντας, αιτούνται να παραταθεί η σύμβαση εργασίας τους με σχετική θεσμική πρόβλεψη ανανέωσης για ακόμη δυο έτη και με περιθώριο περαιτέρω παράτασης, αναλόγως των αναγκών, αφού, ήδη, εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου της Μάνδρας – Ειδυλλίας. Καλούν, δε, την αρμόδια πολιτική ηγεσία να επιδείξει την οφειλόμενη ευαισθησία, εξ’ αιτίας του ότι ανήκουν σε μια ιδιαίτερα δοκιμαζόμενη κοινωνική ομάδα, που αντιμετωπίζει εξαιρετικές δυσχέρειες στην εύρεση εργασίας, μέσα στην τρέχουσα ραγδαία επιδεινούμενη οικονομική συγκυρία.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεσθε να λάβετε τις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες, στο μέτρο της δικαιοδοσίας που σας αναλογεί, έτσι ώστε η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων εργασίας στα πλαίσια του προγράμματος του ΟΑΕΔ που αφορούσε στην απασχόληση μακροχρονίως ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών, εντός δημοτικών Υπηρεσιών να παραταθεί για επιπλέον δυο έτη, με περιθώριο περαιτέρω ανανέωσης, αναλόγως των υπηρεσιακών αναγκών, τόσο προς εξυπηρέτηση των ήδη υπαρχόντων παγίων και διαρκών αναγκών στελέχωσης των ανωτέρω Υπηρεσιών, όσο και για λόγους έμπρακτης υποστήριξής των ίδιων των εργαζόμενων, που ανήκουν σε μια κατεξοχήν ευαίσθητη κοινωνική ομάδα;

Ο ερωτών βουλευτής

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

,

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή κ. Κυριάκο Βελόπουλο, αναφορικά με το παραπάνω θέμα και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στοχεύει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, την προστασία των ανέργων και την επιστροφή τους σε ποιοτικές θέσεις εργασίας. Οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται με ενωσιακούς και εθνικούς πόρους αφορούν σε προγράμματα κατάρτισης, εργασιακής εμπειρίας, απασχόλησης στον δημόσιο τομέα (κοινωφελής εργασία με δράσεις συμβουλευτικής και κατάρτισης, πρόγραμμα στον τομέα της υγείας), καθώς και προγράμματα απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα με επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων. Οι παρεμβάσεις αυτές απευθύνονται τόσο στον γενικό πληθυσμό (προγράμματα ευρύτερης ηλιακής στόχευσης), όσο και σε συγκεκριμένες ηλικιακές κατηγορίες.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων συγκεκριμένης ηλικιακής στόχευσης, με την αριθ. οικ 28286/450/20-06-2017 (2307 Β) ΚΥΑ καταρτίσθηκε πρόγραμμα επιχορήγησης που απευθύνεται σε: α) σε κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και αποκεντρωμένες Υπηρεσίες ή /και περιφερειακές Διευθύνσεις των φορέων Κεντρικής Διοίκησης β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α ‘101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 (Α ‘ 87) που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, με σκοπό τη δημιουργία 10.000 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για μακροχρόνια ανέργους, ηλικίας 55-67 ετών. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ως άνω κυα “ η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) μήνες, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει η δικαιούχος επιχείρηση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του 12μηνου απασχόλησης».

Τον Σεπτέμβριο του 2022, με την αριθ. 84253/13-9-2022 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 4898), το εν λόγω πρόγραμμα ενισχύθηκε με 6.500 πρόσθετες θέσεις εργασίας και πλέον από την έναρξή του έχει προσφέρει συνολικά 16.500 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν προβλέπεται η επιμήκυνση του εν λόγω προγράμματος πέραν των 24 μηνών (12+12) για τους ήδη απασχολούμενους. Εξάλλου, με το άρθρο 5 του Π.Δ. 81/2003, όπως ισχύει, προβλέπεται ότι: “σε περίπτωση που η χρονική διάρκεια των διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου υπερβαίνει συνολικά τα δύο (2) έτη, τεκμαίρεται ότι με αυτές επιδιώκεται η κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης με συνέπεια τη μετατροπή αυτών σε συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου”

Επιπλέον, σημειώνεται ότι με σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, έχει καταρτιστεί βάσει της αριθ. 110359/22-11-2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 6015), πρόγραμμα για τη δημιουργία 3.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, που αφορά στην πρόσληψη ανέργων ηλικίας 56 ετών και άνω, που προηγουμένως είχαν ολοκληρώσει τουλάχιστον το πρώτο 12μηνο του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.

Δικαιούχοι του νέου προγράμματος είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται σε όλες τις περιφέρειες της Χώρας σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ανωτέρω σχετική απόφαση.

Οι ενισχύσεις για την απασχόληση που προβλέπονται στο εν λόγω πρόγραμμα, χορηγούνται βάσει είτε: Α. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (L 352) της Επιτροπής, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), είτε, Β. του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 (L 187) της Επιτροπής. Το καθεστώς ενίσχυσης επιλέγεται από τη δυνητικά δικαιούχο επιχείρηση.

Α. Οι επιχειρήσεις που επιλέγουν να επιχορηγηθούν βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1407/2013 (L352) της Επιτροπής, για τις ενισχύσεις ήσσονος (de minimis), επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στη δράση από την ημερομηνία πρόσληψής του και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και το ποσό επιχορήγησης του κάθε ωφελούμενου σε μηνιαία βάση διαμορφώνεται στα 715,40 ευρώ.

Β. Για τις επιχειρήσεις που επιλέγουν να επιχορηγηθούν βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού αριθ. 651/2014 (1187) της Επιτροπής και για χρονικό διάστημα 12 μηνών το ποσό της επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 715,00 ευρώ μηνιαίως.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο του νέου προγράμματος, οι εργοδότες δεσμεύονται να προσλάβουν τους ωφελούμενους με σύμβαση μισθωτής εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, συνεπώς δημιουργείται προοπτική συνέχισης της απασχόλησής τους στην επιχείρηση μετά την λήξη του διαστήματος επιχορήγησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Προηγούμενο άρθροΠαναγιώτης Δουδωνής: «Νέα Δημοκρατία και συμφέροντα υπονομεύουν τον κοινοβουλευτικό χαρακτήρα του πολιτεύματος για να κάνουν τα καπρίτσια του κ. Μητσοτάκη»
Επόμενο άρθροΗ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη διεθνή έκθεση PROWEIN 2023 του Ντίσελντορφ