Δήμος Νάουσας: Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Προς :  Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης  Οικονομικής Επιτροπής»

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου),  λόγω του κατεπείγοντος, συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί την  20 /01 /2020, ημέρα Τετάρτη  και  ώρα από 14:00 μ.μ. έως  15:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡ.ΚΕΝΤΡΟΥ 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ

               

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

43ης  ΕΚΤΑΤΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   30/12/2020    

1 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2021 (Ο.Υ.) – εισήγηση προς Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Καραγιαννίδης Αντώνιος