Δήμος Αλεξάνδρειας: Προκήρυξη θέσεων καθαριστριών, με σύμβαση μίσθωσης έργου, στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ,

ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας, με την αριθ.42/7-09-2018 με ΑΔΑ:6ΜΜ9ΟΛΜΨ-ΚΨΥ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προκηρύσσει σαράντα έξι (46) θέσεις Καθαριστριών/των, με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.), για το σχολικό έτος 2018-2019, ως εξής:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ως απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής τα εξής:

  1. Αίτηση (που θα αναφέρει ότι ο ενδιαφερόμενος, υποβάλει μοναδική αίτηση στο (Χ σχολείο) και δεν υπέβαλλε αίτηση σε κάποιο άλλο σχολείο Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου μας).
  2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
  3. ΑΜΚΑ ( Φωτοαντίγραφο)
  4. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (Φωτοαντίγραφο)
  5. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας φορολογικού έτους 2017
  6. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  7. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης καθηκόντων από τον Διευθυντή του σχολείου (εφόσον υπάρχει).

Τα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται παραπάνω, θα κατατίθενται στους Διευθυντές των ανωτέρω Σχολείων, από την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 έως και τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 13:00.

Σημειώνεται ότι:

(α) Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία της υπογραφής της έως 30-06-2019 και

(β)Η αμοιβή του/της καθαριστή/ριας καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 7867/1.9.2017 απόφαση των  Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και  Θρησκευμάτων – Οικονομικών (ΦΕΚ 3083/6-09-2017 ΤΕΥΧΟΣ Β΄) και προσδιορίζεται από τον αριθμό των αιθουσών του σχολείου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να απευθύνονται:

α)στους Διευθυντές των Σχολείων  &

β) στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, 1ος όροφος,  αρμόδια υπάλληλος κα Μοσχοτά Κρυστάλλω, τηλ. 23333 50157).

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Προηγούμενο άρθροΕυχαριστήρια επιστολή του Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Αλεξάνδρειας
Επόμενο άρθροΒέροια: Δήλωση Ιωάννη Παπαγιάννη για τα Σεπτεμβριανά: «Δεν παραδίδουμε το δικαίωμα μας στη Μνήμη»